คลิปวีดีทัศน์หลัก 10 ประการ เพื่อสุขอนามัยการนอนหลับที่ดี ทั้ง 3 วัย

คลิปวีดีทัศน์หลัก 10 ประการ เพื่อสุขอนามัยการนอนหลับที่ดี ทั้ง 3 วัย

เพื่อรณรงค์ส่งเสริมสุขภาพการนอนหลับที่ดีให้กับประชาชนคนไทย

จัดทำโดย กองกิจกรรมทางกายเพื่อสุขภาพกรมอนามัย กระทรวงสาธารณสุข

และสมาคมโรคจากการหลับแห่งประเทศไทย

  • หลัก 10 ประการ เพื่อสุขอนามัยที่ดี สำหรับวัยเด็กและวัยรุ่น อายุ 1-17 ปี

  • หลัก 10 ประการ เพื่อสุขอนามัยที่ดี สำหรับวัยผู้ใหญ่ อายุ 18-59 ปี

  • หลัก 10 ประการ เพื่อสุขอนามัยที่ดี สำหรับวัยผู้สูง อายุ 60 ปี  ขึ้นไป

 

Spread the love
Posted in ข่าวประชาสัมพันธ์, ข่าวสารและกิจกรรม, ความรู้, สำหรับประชาชนทั่วไป.