สมาคมโรคจากการหลับแห่งประเทศไทย

ส่งข้อความ

CONTACT INFORMATION

สำนักงานเลขาธิการ : 

ศูนย์โรคการนอนหลับ ชั้น 7 อาคารศูนย์การแพทย์สมเด็จพระเทพรัตน์  

270 โรงพยาบาลรามาธิบดี

แขวงทุ่งพญาไท เขตราชเทวี

กรุงเทพฯ

10400

ติดต่อประสานงาน : คุณธนภรณ์ รัตนทากุล (เลขาสมาคมฯ) 

มือถือ.062 436 3887, Fax (662) 200 3761, 

E-mail: sleepSST@gmail.com

Spread the love