Sleep Center Accreditation


สมาคมโรคจากการหลับแห่งประเทศไทย มีนโยบายสนับสนุนส่งเสริมให้การจัดตั้งศูนย์ตรวจการนอนหลับที่มีมาตรฐานสากล ให้แพร่หลายมากขึ้นในประเทศไทย จึงได้จัดให้มีการตรวจและควบคุมคุณภาพของศูนย์ตรวจการนอนหลับ เพื่อให้การตรวจการนอนหลับและการให้บริการด้านอื่นๆ มีความปลอดภัย และมีประสิทธิภาพสูงสุด ทั้งนี้ทางสมาคมฯได้ดำเนินการมาแล้ว ตั้งแต่ปี พ.ศ. 2558  โดยมีศูนย์ตรวจการนอนหลับที่ผ่านการตรวจประเมิน แล้วจำนวน 8 แห่งได้แก่

1.ศูนย์นิทรรักษ์ศิริราช  โรงพยาบาลศิริราช

2.ศูนย์โรคการนอนหลับ โรงพยาบาลรามาธิบดี

3. ศูนย์นิทราเวช โรงพยาบาลจุฬาลงกรณ์ สภากาชาดไทย

4. ศูนย์โรคการนอนหลับ สถาบันโรคทรวงอก

5. ศูนย์สหเวชศาสตร์การนอนหลับสุรศักดิ์มนตรี โรงพยาบาลพระมงกุฎเกล้า

6. ศูนย์วิเคราะห์สุขภาพการนอนหลับ คณะแพทยศาสตร์มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

7. ศูนย์ตรวจโรคจากการหลับ โรงพยาบาลวิชัยยุทธ

8. ศูนย์การนอนหลับธรรมศาสตร์ งานตรวจวินิจฉัยทางการแพทย์ โรงพยาบาลธรรมศาสตร์เฉลิมพระเกียรติ

Spread the love