โรค OSA กับภาวะเสี่ยง COVID-19

OSA (Obstructive Sleep Apnea) โรคหยุดหายใจขณะหลับจากการอุดกั้นกับภาวะเสี่ยง COVID-19

โดยนายแพทย์ฉัตรกรินทร์ เทพวิมลเพชรกุล
แพทย์ประจำบ้านต่อยอด ศูนย์นิทราเวช
โรงพยาบาลจุฬาลงกรณ์ สภากาชาดไทย

Spread the love
Posted in สำหรับประชาชนทั่วไป and tagged , , , , .