โครงการฝึกอบรมเจ้าหน้าที่ตรวจการนอนหลับ หลักสูตร 3 เดือน ครั้งที่3

โครงการฝึกอบรมเจ้าหน้าที่ตรวจการนอนหลับ

สมาคมโรคจากการหลับแห่งประเทศไทย

ครั้งที่ 3

สมาคมโรคจากการหลับแห่งประเทศไทย ได้จัดการอบรมเชิงปฏิบัติการสำหรับเจ้าหน้าที่ตรวจการนอนหลับ หลักสูตร 3 เดือน ครั้งที่ 3 ประจำปี 2561 เพื่อให้ความรู้แก่ผู้เข้าอบรมให้มีความรู้พื้นฐานเกี่ยวกับโรคจากการหลับ  มีความรู้ทางด้านเทคนิคในการตรวจการนอนหลับหรือการตรวจอื่นๆ ที่เกี่ยวข้องอย่างถูกต้อง  มีความสามารถในการแก้ไขปัญหาเฉพาะหน้าที่อาจเกิดขึ้นขณะทำการตรวจ  รวมไปจนถึง การอ่านแปลผลการตรวจการนอนหลับได้อย่างถูกต้องแม่นยำ  โดยจะมีการประเมินคุณภาพการทำงานของผู้เข้าอบรมหลังสิ้นสุดการอบรมด้วย โดยการประเมินจากอาจารย์แพทย์ด้านโรคความผิดปกติจากการนอนหลับและเจ้าหน้าที่ตรวจการนอนหลับที่รับผิดชอบดูแลในขณะเข้าฝึกอบรม   เพื่อให้เจ้าหน้าที่มีความรู้ความสามารถที่เพียงพอจนสามารถสอบใบประกาศนียบัตรความรู้ความชำนาญเจ้าหน้าที่ตรวจการนอนหลับแห่งประเทศไทยได้ โดยระยะเวลาการดำเนินการ ดังมรายละเอียดมานี้

เปิดรับสมัครตั้งแต่บัดนี้ถึง วันที่ 31 กรกฎาคม 2561  สอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ คุณธนภรณ์  รัตนทากุล (เลขาสมาคม) โทร.096-712 0005, 062-436 3887

โครงการอบรมเจ้าหน้าที่ตรวจการนอนหลับ_หลักสูตร 3 เดือน ครั้งที่ 3 ปี 2561

คู่มือโครงการอบรมเจ้าหน้าที่ตรวจการนอนหลับ หลักสูตร 3 เดือน ครั้งที่ 3_2561

จดหมายเชิญอบรมหลักสูตร 3 เดือน ครั้งที่ 3 2561

ใบสมัคร sleep tech_3 months ครั้งที่ 3

ใบสมัครสมาชิก

Spread the love
Posted in ข่าวสารและกิจกรรม.