สมาชิกสมาคมประเภทสามัญ

ตำแหน่งทางวิชาการคำนำหน้าชื่อนามสกุลEmail
ศาสตราจารย์เกียรติคุณนายแพทย์ประพาฬ ยงใจยุทธyongchaipp@anet.net.th
ศาสตราจารย์แพทย์หญิงคุณนันทามาระเนตร์ urban390@hotmail.com
รองศาสตราจารย์แพทย์หญิงชลีรัตน์ ดิเรกวัฒนชัยracdr@mahidol.ac.th
นายแพทย์อดิศรวงษาadisornwong@hotmail.com
รองศาสตราจารย์นายแพทย์กรีฑาธรรมคำภีร์
ผู้ช่วยศาสตราจารย์นายแพทย์อภิชาติคณิตทรัพย์
ศาสตราจารย์นายแพทย์ชัยรัตน์นิรันตรัตน์zyrat@hotmail.com
นายแพทย์ณฐพงศ์กรภาวนะวิเชียรnatskol@hotmail.com, gmail, yahoo
อาจารย์แพทย์หญิงพิมล รัตนาอัมพวัลย์sipimon@.mahidol.ac.th
ผู้ช่วยศาสตราจารย์แพทย์หญิงเบญจมาศ ช่วยชู
อาจารย์แพทย์หญิงวิสาข์สิริตันตระกูลvtantrakul@gmail.com
นายอธิกตรีรัตนกิตติกุลatique@mic-thailand.com
นายชนะนฤมานchana2508@hotmail.com
แพทย์หญิงกัลยาปัญจพรผล
นายแพทย์ประพันธ์กิตติวรวิทย์กุล
นายแพทย์ศิริชัยแสงงามมงคล
นายแพทย์นิมิตบูรณสิงห์
แพทย์หญิงอัสมานวสกุลพงศ์
แพทย์หญิงพัตราภรณ์ตันไพจิตร
รองศาสตราจารย์นายแพทย์นิธิพัฒน์เจียรกุลsiade@mahidol.ac.th
ศาสตราจารย์นายแพทย์พิเชฐอุดมรัตน์upichet@medicine.psu.ac.th
แพทย์หญิงสุมาลีเกียรติบุญศรี
ศาสตราจารย์นายแพทย์อรรถนานาsiann@mahidol.ac.th
ศาสตราจารย์แพทย์หญิงอรุณวรรณพฤทธิพันธุ์raapt@mahidol.ac.th
นายแพทย์วัฒนชัยโชตินัยวัตรกุลexchot@yahoo.com
นายแพทย์ณัฐพงษ์เจียมจริยธรรมdrboy48@yahoo.com
นายแพทย์ธีรเดชคุปตานนท์kteeradej@gmail.com
แพทย์หญิงนฤชาจิรกาลวสานnarichac@hotmail.com
นายแพทย์ทายาทดีสุดจิตfmedtds@yahoo.com
นายแพทย์สิทธิ์เทพธนกิจจารุSitthep.thanakitcharu@gmail.com
นายแพทย์พลพรอภิวัฒนเสวีPolporn21@yahoo.com
แพทย์หญิงเบญจมาศอินทรโภคาbenjamasi@yahoo.com
แพทย์หญิงเพชราบุญยงสรรค์ชัย
นายแพทย์ธวัชชัยทรัพย์ประพฤทธิ์
พ.อ.พญ.ญาณิศาโมกขมรรคกุลruska47@yahoo.com
นายแพทย์อนุชิตนิยมปัทมะaanuchitn@hotmail.com
รองศาสตราจารย์นายแพทย์สุรชัยเกื้อศิริกุลskuasirikul@mac.com
นายแพทย์ธวัชชัยจิรถาวรกุลjiwalchai@yahoo.com
นายแพทย์ณรงค์เชาวนะปัญจะtor.narong@gmail.com, narongcmd@praram9.com
นายแพทย์สรายุทธเอี่ยมสอาดseiamedpsu21@gmail..com
นายแพทย์โสภณเรืองดิษฐ์eed105@hotmail.com
แพทย์หญิงศราวดีวรพันธนายุตw.saravadee@yahoo.com
นายแพทย์สมศักดิ์เศวตรัตนเสถียรsawetratanastien@yahoo.com
แพทย์หญิงจินตนาวชิรกิตติกุลjmtana.wachi@gmail.com
แพทย์หญิงปวีณาวิจักษณ์ประเสริฐpaween_016@yahoo.com
แพทย์หญิงดารกุลพรศรีนิยมdarakulyuyu@hotmail.com
แพทย์หญิงอรพินท์คำซาว
แพทย์หญิงสุนทรีอากาศฤกษ์soon4ree@yahoo.com
นายแพทย์ชัชชัยนวลละอองchatchai962@gmail.com
16233นายแพทย์ศิริดำรงศักดิ์giggs245@yahoo.com
นายแพทย์ธนากรณ์อนันตะเศรษฐกูลarttanakorn@yahoo.com
แพทย์หญิงอุษณาชินเวชกิจวานิชย์aeusana@yahoo.com
นายแพทย์พยุงศักดิ์ศักดาภิพาณิชย์pysk.soph@gmail.com
แพทย์หญิงสุชาดาแซ่โค้วmuaypucca@yahoo.com
รองศาสตราจารย์นายแพทย์วิชญ์บรรณหิรัญwishbanh@gmail..com
ผู้ช่วยศาสตราจารย์นายแพทย์ธีรกรธีรกิตติกุลtheerakorn15@yahoo.com
พ.อ.นายแพทย์ประสิทธิ์มหากิจ
แพทย์หญิงบุษราคัมธีระไพรพฤกษ์busarakum_a@hotmail.com
แพทย์หญิงสุภวรรณเลาหศิริวงศ์supawan.kku@gmail.com
นายแพทย์กิตติศักดิ์สวรรยาวิสุทธิ์
นายแพทย์วรชัยแสงทองพินิจvorachai@live.com
แพทย์หญิงนภัทรชิตวรากรnapatc@yahoo.com
นายแพทย์ปรีชาแสนยานุสิทธิ์กุล
นายแพทย์สรภพภักดีวงศ์sorapopsi183@yahoo.com
นายแพทย์ฐิติสันต์ปาลกะวงศ์ ณ อยุธยาthitisant@gmail.com
แพทย์หญิงสิรภัทรตุลาธรรมกิจayemissu@hotmail.com
แพทย์หญิงเสาวลักษณ์พันธุ์พงศ์ศิริlukwasao@hotmail.com
แพทย์หญิงสุธาสินีกลั่นแก้วsutas198@gmail.com
แพทย์หญิงจีราวัฒน์แก้ววินัยgrawat48@gmail.com
แพทย์หญิงนิชฌาเหลืองด่านสกุลinidcha@gmail.com
แพทย์หญิงกรองทองวงศ์ศรีตรังgolf_psu@hotmail.com
นายแพทย์สุทธิศักดิ์วงศ์ศรีวุฒนกุลbank_net55@hotmail.com
นายแพทย์วรเวทย์โรจน์จรัสไพศาลong120@hotmail.com
แพทย์หญิงสตรีรัตน์ จั่นครุฑsatreerat_nim@hotmail.com
นายแพทย์อธิคม สงวนตระกูลkofnight19@gmail.com
นายแพทย์นัฐวุฒิสมบูรณ์ทรัพย์ohm61@hotmail.com
แพทย์หญิงวรวรรณโรจนวงศ์ddreamm_29@hotmail.com
แพทย์หญิงณิชาสมหล่อnukaewja@hotmail.com
นายแพทย์ธีรพงษ์อุดมเวชpakchong.cup1@gmail.com
นายแพทย์เฉลิมไทยเอกศิลป์clt2548@gmail.com
แพทย์หญิงไพลิน รัตนวัฒน์กุลimayi@hotmail.com
นายแพทย์สมประสงค์ เหลี่ยมสมบัติnumpu114@hotmail.com
แพทย์หญิงนทมณฑ์ชรากรfriday1019@hotmail.com
แพทย์หญิงลัลลิยาธรรมประทานกุลlunliyath@yahoo.com
ผศ.นพ.มงคล ตั้งเง็กกี่tangmongkol@gmail.com
นพ.จำรูญตั้งกีรติชัยjumroont@yahoo.com
พ.อ.ดร.นพ.โยธินชินวลัญช์yotin@yahoo.com
นายแพทย์ศุภวิทย์ ดลเฉลิมพรรคkim-0304@hotmail.com
แพทย์หญิงญาณิศา โมกขมรรคกุลruska47@yahoo.com
Spread the love