วีดีทัศน์หลัก 10 ประการ เพื่อสุขอนามัยการนอนหลับที่ดี

เพื่อรณรงค์ส่งเสริมสุขภาพการนอนหลับที่ดีให้กับประชาชนไทย จัดทำโดยกองกิจกรรมทางกายเพื่อสุขภาพ กรมอนามัย กระทรวงสาธารณสุข และ สมาคมโรคจากการหลับแห่งประเทศไทย

สำหรับวัยเด็กและวัยรุ่น อายุ 1-17 ปี

สำหรับวัยผู้ใหญ่ อายุ 18-59 ปี

สำหรับวัยผู้ใหญ่ อายุ 60 ปี ขึ้นไป

Spread the love
Posted in ความรู้, สำหรับประชาชนทั่วไป and tagged , , .