รายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบประกาศนียบัตรความรู้ความชำนาญสำหรับเจ้าหน้าที่ตรวจการนอนหลับ ประจำปี 2564

ระดับพื้นฐาน

กำหนดการสอบ วันที่ 24-25 กุมภาพันธ์ 2565 ณ โรงพยาบาลพระมงกุฎเกล้า

หมายเหตุ:
•กรุณาตรวจสอบความถูกต้อง ชื่อ-สกุล ของท่าน
•แสดงบัตรประจำตัวประชาชนเพื่อลงทะเบียนสอบ
•มาตรการป้องกันการระบาดของเชื้อโควิดยึดหลัก D-M-H-T
•มีผลตรวจ ATK ภายใน 24 ชั่วโมง แสดงต่อเจ้าหน้าที่สมาคมฯ ก่อนเข้าห้องสอบ
•หากมีไข้ หรือเข้าข่ายสงสัยว่าสัมผัสเชื้อ หรือได้ไปในสถานที่เสี่ยง ท่านสามารถแจ้งต่อสมาคมฯ ขอยกเลิกการสอบได้ โดยทางสมาคมฯ จะดำเนินการคืนค่าสอบให้ท่านตามที่ท่านลงทะเบียนมา
•หากท่านมีข้อสงสัย หรือต้องการสอบถามเพิ่มเติม ติดต่อสอบถามได้ที่ คุณธนภรณ์ โทร. 096-712 0005

ตรวจสอบรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบ และ กำหนดการสอบด้านล่างนี้

ลำดับ รายชื่อ การสอบ หน่วยงาน
MCQ OSCE
24.2.65 25.2.65
1 พีรดา  หมัดศรี  √ รพ.สงขลานครินทร์
2 พรรณี  ขุนงิ้ว รพ.ยันฮี
3 รุ่งนภา ทองทิพย์ รพ.เจ้าพระยาอภัยภูเบศร์
4 ฐิติรัตน์  เพ็ญสุข บ.เซนต์เมด
5 รุจิกรณ์  กัลยาณดลกิตติ์ ขอเว้นสอบ รพ.รามาธิบดี
6 ชนาธิป  แซ่ลี้ รพ.ศิริราช
7 นิรวรรณ  แสนโชติ รพ.รามาธิบดี
8 นงลักษณ์  เดชมณี รพ.สุราษฎร์ธานี
9 ชญานนท์  เขื่อนปัญญา ศูนย์ความเป็นเลิศ ม.เชียงใหม่
10 บุษรินทร์  ปายหาญ รพ.เชียงรายประชานุเคราะห์
11 กัณธิดา  ภมรพล รพ.พระมงกุฎเกล้า
12 พิราวรรณ  เบ็ญจชาติ รพ.รามาธิบดี
13 ปาริฉัตร  พลชัย สอบผ่าน รพ.วชิรพยาบาล
14 สายรุ้ง  บุญจัด รพ.รามาธิบดี
15 วรรณดี  รักอิ่ม รพ.สงขลานครินทร์
16 สุมาลี พลพวก บ.อี โอ ไลฟ์ เมด
17 รัฐพงศ์  คล้ายสินธุ์ รพ.ธรรมศาสตร์เฉลิมพระเกียรติ
18 ธนพนธ์ บุญเพลิง รพ.บางพลี
19 ปรียากร เพชรรัตน์ บ.เบรนด์ไดนามิก
20 นภาพร  เรียนพืช รพ.รามาธิบดี
21 สุดารัตน์  เทพบุดดี รพ.วชิรพยาบาล
22 ปาริชาติ  อนุอัน รพ.ราชวิถี
23 ธนัตถ์สรณ์ อำภาสุวรรณ สถาบันประสาทวิทยา
24 ชาญวิทย์  จารุสุธรรม อิสระ
25 ธรรมสรณ์  หัสภาค สถาบันโรคทรวงอก
26 ธิติ  สินวิเศษ รพ.รามาธิบดี
27 ณัฐวุฒิ  ศรีใคร รพ.มหาวิทยาลัยบูรพา
28 สิริลักษณ์  กล่อมขุนทด รพ.รามาธิบดี
29 ชญาดา  สุขศุภกิจ รพ.ธรรมศาสตร์เฉลิมพระเกียรติ
30 ณหทัย  นัยรัตน์ รพ.จุฬาภรณ์
31 พรปวีณ์  ตรีโมกข์ สอบผ่าน รพ.พระมงกุฎเกล้า

 

 

ตารางสอบ Sleep Tech ประจำปี 2564
**กรุณาดู วันที่ เวลา สถานที่สอบ ในตารางการสอบดังไฟล์แนบมานี้**
ตารางสอบ Sleep Tech ประจำปี 2564
Download

Spread the love
Posted in Advance sleep tech, basic sleep tech, ข่าวประชาสัมพันธ์, ข่าวสารและกิจกรรม.