รายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบประกาศนียบัตรความรู้ความชำนาญสำหรับเจ้าหน้าที่ตรวจการนอนหลับ ประจำปี 2564

ระดับชำนาญการ

กำหนดการสอบ  วันพฤหัสบดีที่ 24 กุมภาพันธ์ 2565 ณ โรงพยาบาลพระมงกุฎเกล้า

หมายเหตุ:
•กรุณาตรวจสอบความถูกต้อง ชื่อ-สกุล ของท่าน
•แสดงบัตรประจำตัวประชาชนเพื่อลงทะเบียนสอบ
•มาตรการป้องกันการระบาดของเชื้อโควิดยึดหลัก D-M-H-T
•มีผลตรวจ ATK ภายใน 24 ชั่วโมง แสดงต่อเจ้าหน้าที่สมาคมฯ ก่อนเข้าห้องสอบ
•หากมีไข้ หรือเข้าข่ายสงสัยว่าสัมผัสเชื้อ หรือได้ไปในสถานที่เสี่ยง ท่านสามารถแจ้งต่อสมาคมฯ ขอยกเลิกการสอบได้ โดยทางสมาคมฯ จะดำเนินการคืนค่าสอบให้ท่านตามที่ท่านลงทะเบียนมา
•หากท่านมีข้อสงสัย หรือต้องการสอบถามเพิ่มเติม ติดต่อสอบถามได้ที่ คุณธนภรณ์ โทร. 096-712 0005

ตรวจสอบรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบ และ กำหนดการสอบด้านล่างนี้

ลำดับ รายชื่อ การสอบ หน่วยงาน
MCQ Scoring PSG
1 ยศยา  จอมโคตร รพ.ศรีสะเกษ
2 ปัทมาภรณ์  เอียดจุ้ย รพ.ศิริราช
3 จิตต์วดี  สืบวงษ์ รพ.ศิริราช
4 จอมขวัญ  ดำคง รพ.สงขลานครินทร์
5 ธัญทิศา  พุฒแก้ว รพ.สงขลานครินทร์
6 เบญจวรรณ  ทองเคลื่อน รพ.สงขลานครินทร์
7 คีรยา  มูลทองชุน รพ.ศิริราช
8 ปุณณัตถ์  ประดับ ศูนย์ความเป็นเลิศ ม.เชียงใหม่
9 มารศรี  เกตุสีระ ผ่าน รพ.ธรรมศาสตร์เฉลิมพระเกียรติ
10 เบญจรัตน์  รัตนจักร รพ.วชิรพยาบาล
11 ณัฐพันธ์  ชินทร์นลัย รพ.ธรรมศาสตร์เฉลิมพระเกียรติ
12 อรัญญา  สุขเกษม อิสระ
13 ดารารัตน์ เทพบุดดี รพ.วชิรพยาบาล
14 น้ำผึ้ง  อินทร์รจนา รพ.บำรุงราษฎร์
15 ขุนพล  มะโหฬาร รพ.ศิริราช
16 จิรัชญา แสนสุข รพ.จุฬาลงกรณ์
17 พรรณรายณ์ กิจการ รพ.จุฬาลงกรณ์
18 ภัทราพร  ภู่ทรัพย์ ผ่าน บ.MIC
19 ณัฐพล  พรมลี รพ.ศิริราช
20 นาตยา  พึ่งบาง รพ.บ้านแพ้ว
21 ธนภร  เมืองศรี สถาบันโรคทรวงอก
22 หนึ่งฤทัย  ชื่นชมบุญ สถาบันโรคทรวงอก
23 มยุรภัทร  สุขกระโทก ผ่าน รพ.รามาธิบดี
24 ดารารัตน์  แซ่จันทร์ รพ.บ้านแพ้ว
25 นันท์นภัส  ตติยศุภกรกุล ผ่าน รพ.บ้านแพ้ว
26 เอกภพ  บุญยาสัย รพ.ธรรมศาสตร์เฉลิมพระเกียรติ
27 อนุชา  วงกันยา รพ.ธรรมศาสตร์เฉลิมพระเกียรติ

 

 

 

 

 

 

 

 

ตารางสอบ Sleep Tech ประจำปี 2564
**กรุณาดู วันที่ เวลา สถานที่สอบ ในตารางการสอบดังไฟล์แนบมานี้**
ตารางสอบ Sleep Tech ประจำปี 2564

Download

Spread the love
Posted in ข่าวประชาสัมพันธ์, ข่าวสารและกิจกรรม.