ผู้สอบผ่านใบประกาศนียบัตรความรู้ความชำนาญเจ้าหน้าที่ตรวจการนอนหลับ ระดับพื้นฐาน

ผู้สอบผ่านใบประกาศนียบัตรความรู้ความชำนาญเจ้าหน้าที่ตรวจการนอนหลับ

ระดับพื้นฐาน

ลำดับที่ ชื่อ- นามสกุล สถานที่ติดต่อ ปี วันที่รับใบประกาศฯ รุ่นที่
1 น.ส. เอื้อมพร ศิริพันธ์ รพ.ศิริราช 54 ๑๑/มีนาคม/๒๕๕๔ 1
2 นาย สุธี แสงแก้ว รพ.ศิริราช 54 ๑๑/มีนาคม/๒๕๕๔ 1
3 นาย ณัฐพล พรมลี รพ.ศิริราช 54 ๑๑/มีนาคม/๒๕๕๔ 1
4 นาย กรรณกร อินทรขำ รพ.ธรรมศาสตร์เฉลิมพระเกียรติ 54 ๑๑/มีนาคม/๒๕๕๔ 1
5 นาย วิเชียร ศรีลำ รพ.ศิริราช 54 ๑๑/มีนาคม/๒๕๕๔ 1
6 นาย ภาคภูมิ เชยชีพ รพ.ศิริราช 54 ๑๑/มีนาคม/๒๕๕๔ 1
7 นาง สิริวรรณ ล้อมวงษ์ รพ.รามาธิบดี 54 ๑๑/มีนาคม/๒๕๕๔ 1
8 น.ส. สมลักษณ์ อันวิเศษ รพ.รามาธิบดี 54 ๑๑/มีนาคม/๒๕๕๔ 1
9 น.ส. จิราพร หนองขุ่นสาร รพ.จุฬากรณ์ลงกรณ์ 54 ๑๑/มีนาคม/๒๕๕๔ 1
10 น.ส. ธัญชนก รูปงาม คณะแพทยศาสตร์วชิรพยาบาล 54 ๑๑/มีนาคม/๒๕๕๔ 1
11 น.ส. โชตินารถ ศรีโสภา รพ.จุฬากรณ์ลงกรณ์ 54 ๑๑/มีนาคม/๒๕๕๔ 1
12 นาย อุดมพงษ์ สกุลทอง รพ.จุฬากรณ์ลงกรณ์ 54 ๑๑/มีนาคม/๒๕๕๔ 1
13 น.ส. ฐิติณัฐ ประทีปธีรานันต์ รพ.กรุงเทพคริสเตียน 54 ๑๑/มีนาคม/๒๕๕๔ 1
14 น.ส. วิจิตรา หงษ์ทอง รพ.รามาธิบดี 54 ๑๑/มีนาคม/๒๕๕๔ 1
15 น.ส. กนกวรรณ รัตนแสงเลิศ รพ.ศิริราช 56 ๓๐/เมษายน/๒๕๕๖ 2
16 น.ส. ช่อเพชร สาลีสิงห์ รพ.ศิริราช 56 ๓๐/เมษายน/๒๕๕๖ 2
17 น.ส. ดารารัตน์ กล่ำถนอม รพ.จุฬากรณ์ลงกรณ์ 56 ๓๐/เมษายน/๒๕๕๖ 2
18 นาย ธวัชชัย แพนอุชชวัน รพ.ศิริราช 56 ๓๐/เมษายน/๒๕๕๖ 2
19 น.ส. นงค์นุช หอมมาลี รพ.ศิริราช 56 ๓๐/เมษายน/๒๕๕๖ 2
20 น.ส. ภัทรพร บวงเพ็ชร รพ.จุฬากรณ์ลงกรณ์ 56 ๓๐/เมษายน/๒๕๕๖ 2
21 น.ส. มนฤทัย เด่นดวง รพ.ศิริราช 56 ๓๐/เมษายน/๒๕๕๖ 2
22 น.ส. ยุวเรศ ขำคำนันต๊ะ รพ.รามาธิบดี 56 ๓๐/เมษายน/๒๕๕๖ 2
23 น.ส. รัตตินันท์ อัครลือพงศ์ รพ.กรุงเทพ-พัทยา 56 ๓๐/เมษายน/๒๕๕๖ 2
24 น.ส. วนิดา ศรีรินทร์ รพ.ศิริราช 56 ๓๐/เมษายน/๒๕๕๖ 2
25 จ่าสิบเอก สถาพร บุญเจริญ รพ.พระมงกุฎเกล้า 56 ๓๐/เมษายน/๒๕๕๖ 2
26 น.ส. สายลำธาน เชื้อลำพูน รพ.วิชัยยุทธ 56 ๓๐/เมษายน/๒๕๕๖ 2
27 น.ส. สิมาพร บุตรขำ รพ.ศิริราช 56 ๓๐/เมษายน/๒๕๕๖ 2
28 นาย สุทัศน์ พิภพสุทธิไพบูลย์ รพ.ศิริราช 56 ๓๐/เมษายน/๒๕๕๖ 2
29 นางสาว ดวงพร เลิศศิลป์ รพ.ศิริราช 57 ๑๐/ตุลาคม/๒๕๕๗ 3
30 นาย เอก ทับเกตุ รพ.พระมงกุฎเกล้า 57 ๑๐/ตุลาคม/๒๕๕๗ 3
31 นางสาว ชุรีพร คำแคว่น รพ.จุฬากรณ์ลงกรณ์ 57 ๑๐/ตุลาคม/๒๕๕๗ 3
32 นาง การ์ตีนี แวอาแซ รพ.สงขลานครินทร์ 57 ๑๐/ตุลาคม/๒๕๕๗ 3
33 นางสาว สุวิภา ศศิภานนท์ รพ.ศิริราชปิยมหาราชการุณย์ 57 ๑๐/ตุลาคม/๒๕๕๗ 3
34 นางสาว อรนีย์ ทับวัง สถาบันโรคทรวงอก 57 ๑๐/ตุลาคม/๒๕๕๗ 3
35 นาย ประสิทธิ์ ชัยลาด รพ.ศิริราช 57 ๑๐/ตุลาคม/๒๕๕๗ 3
36 นาง ศันสนีย์ พวงทวาย สถาบันโรคทรวงอก 57 ๑๐/ตุลาคม/๒๕๕๗ 3
37 นาง จิตลัดดา ไชยมงคล รพ.สงขลานครินทร์ 57 ๑๐/ตุลาคม/๒๕๕๗ 3
38 นางสาว สาวิตรี อักโขมี รพ.สงขลานครินทร์ 57 ๑๐/ตุลาคม/๒๕๕๗ 3
39 นางสาว นงลักษณ์ ทับประทุม รพ.รามาธิบดี 57 ๑๐/ตุลาคม/๒๕๕๗ 3
40 นางสาว สมหมาย สมบูรณ์วงศ์ รพ.ธนบุรี 57 ๑๐/ตุลาคม/๒๕๕๗ 3
41 นาย วฤทธิ์ นามจริง รพ.กรุงเทพ 57 ๑๐/ตุลาคม/๒๕๕๗ 3
42 นาง นันท์นภัส สายบริสุทธิ์ รพ.ธรรมศาสตร์เฉลิมพระเกียรติ 57 ๑๐/ตุลาคม/๒๕๕๗ 3
43 นาง ทัศนีย์ กริฟฟิน รพ.รามาธิบดี 57 ๑๐/ตุลาคม/๒๕๕๗ 3
44 นางสาว สุดสายจิตร ไม่ยาก รพ.จุฬากรณ์ลงกรณ์ 57 ๑๐/ตุลาคม/๒๕๕๗ 3
45 นาง ปทุมรัตน์ อุดมพันธ์ รพ.ศรีสะเกษ 57 ๑๐/ตุลาคม/๒๕๕๗ 3
46 นางสาว นิศารัตน์ เถื่อนสุวรรณ์ 57 ๑๐/ตุลาคม/๒๕๕๗ 3
47 นางสาว ธณัชภร ไตรยุทธ รพ.พระมงกุฎเกล้า 57 ๑๐/ตุลาคม/๒๕๕๗ 3
48 นางสาว กุสุมา มามณี รพ.ศิริราช 58 ๑๓/พฤศจิกายน/๒๕๕๘ 4
49 นางสาว เกษณี บุญหนุน บ.แอนไพร โฮลดิง จำกัด 58 ๑๓/พฤศจิกายน/๒๕๕๘ 4
50 นางสาว จุฑารัตน์ ทัดอู๋ รพ.กรุงเทพพัทยา 58 ๑๓/พฤศจิกายน/๒๕๕๘ 4
51 นาย เจริญชัย ชื่นหน่าย บ.แอนไพร โฮลดิง จำกัด 58 ๑๓/พฤศจิกายน/๒๕๕๘ 4
52 นางสาว ชรัญญา เรือนมูล รพ.บำรุงราษฎร์อินเตอร์เนชั่นแนล 58 ๑๓/พฤศจิกายน/๒๕๕๘ 4
53 นางสาว ดวงกมล กล่อมกูล รพ.รามาธิบดี 58 ๑๓/พฤศจิกายน/๒๕๕๘ 4
54 นางสาว ดารารัตน์ เทพบุดดี รพ.วชิรพยาบาล 58 ๑๓/พฤศจิกายน/๒๕๕๘ 4
55 นาย ธวัชชัย พลากุล รพ.กรุงเทพ 58 ๑๓/พฤศจิกายน/๒๕๕๘ 4
56 นาง นิตยา ภูเก้าล้วน รพ.ตรัง 58 ๑๓/พฤศจิกายน/๒๕๕๘ 4
57 นางสาว นิลวรรณ ปาลวัฒน์ รพ.ธรรมศาสตร์เฉลิมพระเกียรติ 58 ๑๓/พฤศจิกายน/๒๕๕๘ 4
58 นางสาว ปัทมา ผลพิบูลย์ รพ.บำรุงราษฎร์อินเตอร์เนชั่นแนล 58 ๑๓/พฤศจิกายน/๒๕๕๘ 4
59 นางสาว มุกดา กาละพันธ์ รพ.บำรุงราษฎร์อินเตอร์เนชั่นแนล 58 ๑๓/พฤศจิกายน/๒๕๕๘ 4
60 นางสาว รุ่งฤดี สิงห์เปี่ยม สถาบันโรคทรวงอก 58 ๑๓/พฤศจิกายน/๒๕๕๘ 4
61 นางสาว วัลภา พัฒนบุบผา รพ.วชิรพยาบาล 58 ๑๓/พฤศจิกายน/๒๕๕๘ 4
62 นางสาว วินิตา อ่อนละมุล รพ.ศิริราชปิยมหาราชการุณย์ 58 ๑๓/พฤศจิกายน/๒๕๕๘ 4
63 นาง วิวรรธณี ทางเจริญ สถาบันสุขภาพเด็กแห่งชาติมหาราชินี 58 ๑๓/พฤศจิกายน/๒๕๕๘ 4
64 นางสาว ศิวะพร ภวภูตานนท์ ณ มหาสารคาม สถาบันโรคทรวงอก 58 ๑๓/พฤศจิกายน/๒๕๕๘ 4
65 นางสาว สุรตา สารมานิตย์ 58 ๑๓/พฤศจิกายน/๒๕๕๘ 4
66 นาย อรรถพล พิมลรัตน์ รพ.วชิรพยาบาล 58 ๑๓/พฤศจิกายน/๒๕๕๘ 4
67 นาย ฟัยค็อล จำรูญศิลป์ รพ.กรุงเทพหาดใหญ่ 59 ๒๘ ตุลาคม ๒๕๕๙ 5
68 นางสาว พจนา อยู่เล่ห์ บริษัท MIC 59 ๒๘ ตุลาคม ๒๕๕๙ 5
69 นาย ขุนพล มะโหฬาร รพ.ศิริราช 59 ๒๘ ตุลาคม ๒๕๕๙ 5
70 นางสาว ธิติมา แก้วคำ รพ.ศิริราช 59 ๒๘ ตุลาคม ๒๕๕๙ 5
71 นางสาว ไปรยา ปิ่นทอง สถาบันโรคทรวงอก 59 ๒๘ ตุลาคม ๒๕๕๙ 5
72 นางสาว เกษสุดา หีตพัฒน์ สถาบันโรคทรวงอก 59 ๒๘ ตุลาคม ๒๕๕๙ 5
73 นางสาว พัชรีย์ กาญจนะ รพ.รามาธิบดี 59 ๒๘ ตุลาคม ๒๕๕๙ 5
74 นางสาว สินีรัตน์ สกุลเทพ รพ.กรุงเทพภูเก็ต 59 ๒๘ ตุลาคม ๒๕๕๙ 5
75 นาย วีระ วิรุณพันธ์ รพ.กรุงเทพ 59 ๒๘ ตุลาคม ๒๕๕๙ 5
76 นางสาว วิยุดา ทอนศรี รพ.กรุงเทพ 59 ๒๘ ตุลาคม ๒๕๕๙ 5
77 นางสาว บังอร คะหาร รพ.บำรุงราษฎร์ 59 ๒๘ ตุลาคม ๒๕๕๙ 5
78 นางสาว อังคณา คำสอน รพ.ภูมิพลอดุลยเดช 59 ๒๘ ตุลาคม ๒๕๕๙ 5
79 นางสาว รัชรินทร์ สุมิรัตนะ บ.แอนไพ อีควิปเม้นท์ จำกัด 59 ๒๘ ตุลาคม ๒๕๕๙ 5
80 นางสาว ปริญาภา เทียมระกิจ รพ.จุฬาลงกรณ์ 59 ๒๘ ตุลาคม ๒๕๕๙ 5
81 นางสาว ยุภาวดี อินธิแสง รพ.กรุงเทพสนามจันทร์ 59 ๒๘ ตุลาคม ๒๕๕๙ 5
82 นางสาว ปรียนันท์ ตันติพงษ์วณิช ศิริราชปิยะมหาราชย์การุณ 59 ๒๘ ตุลาคม ๒๕๕๙ 5
83 นางสาว อัมภรณ์ รอดเจริญ ศิริราชปิยะมหาราชย์การุณ 59 ๒๘ ตุลาคม ๒๕๕๙ 5
84 นางสาว รติรัตน์ วรสุธานีวรรณ รพ.มหาราชนครเชียงใหม่ 59 ๒๘ ตุลาคม ๒๕๕๙ 5
85 นางสาว มารศรี เกตุสีระ รพ.ธรรมศาสตร์เฉลิมพระเกียรติ 60 ๒๒ ตุลาคม ๒๕๖๐ 6
86 นาย ชยพล ภาวงศ์ บ.เอ็นเค สลีปแคร์ 60 ๒๒ ตุลาคม ๒๕๖๐ 6
87 นางสาว ขวัญอยู่ พวงแก้ว รพ.ศิริราช 60 ๒๒ ตุลาคม ๒๕๖๐ 6
88 นางสาว วลัยภรณ์ วงศ์ศรีสกุลแก้ว รพ.ศิริราช 60 ๒๒ ตุลาคม ๒๕๖๐ 6
89 นางสาว ธัญสินี ศรีตัมภวา รพ.วิชัยยุทธ 60 ๒๒ ตุลาคม ๒๕๖๐ 6
90 นางสาว จุรีภรณ์ รัตนโชติ รพ.ตากสิน ( Fast track ) 60 ๒๒ ตุลาคม ๒๕๖๐ 6
91 นางสาว กนกกานต์ เพ็งสกุล รพ.สงขลานครินทร์ 60 ๒๒ ตุลาคม ๒๕๖๐ 6
92 นางสาว รัศมีจันทร์ ศิริบุตระพันธ์ รพ.พระมงกุฎเกล้า 60 ๒๒ ตุลาคม ๒๕๖๐ 6
93 ร้อยเอกหญิง หยาดรุ้ง อุไรพันธุ์ รพ.พระมงกุฎเกล้า 60 ๒๒ ตุลาคม ๒๕๖๐ 6
94 นางสาว จารุณี กมลตระกูล รพ.พระมงกุฎเกล้า 60 ๒๒ ตุลาคม ๒๕๖๐ 6
95 นางสาว ศันสนีย์ หัตถมาศ รพ.กรุงเทพ 60 ๒๒ ตุลาคม ๒๕๖๐ 6
96 นางสาว ปกฉัตร พุทธิเบต รพ.เจ้าพระยาอภัยภูเบศร์( Fast track ) 60 ๒๒ ตุลาคม ๒๕๖๐ 6
97 นางสาว นาตยา พึ่งบาง รพ.บ้านแพ้ว 60 ๒๒ ตุลาคม ๒๕๖๐ 6
98 นาย นนทวัชร จิรกิตตยากร บ.ยูนิค สลีปแคร์ 60 ๒๒ ตุลาคม ๒๕๖๐ 6
99 นาย พิพัฒน์ มะลิดวง รพ.กรุงเทพ เชียงใหม่ 60 ๒๒ ตุลาคม ๒๕๖๐ 6
100 นาย ธนพล เอื้ออังคณากุล บ.สยามฮอสปิตอล 60 ๒๒ ตุลาคม ๒๕๖๐ 6
101 นางสาว ดารารัตน์ โยธา รพ.ราชวิถี ( Fast track ) 60 ๒๒ ตุลาคม ๒๕๖๐ 6
102 นางสาว สุพรรณนี เทียนสุพจน์ รพ.พระนั่งเกล้า ( Fast track ) 60 ๒๒ ตุลาคม ๒๕๖๐ 6
103 นางสาว ขวัญชนก มะณีแสน รพ.จุฬาลงกรณ์ 60 ๒๒ ตุลาคม ๒๕๖๐ 6
104 นางสาว นรัชญากร ชิณหงษ์ รพ.จุฬาลงกรณ์ 60 ๒๒ ตุลาคม ๒๕๖๐ 6
105 นางสาว จิราพร คำแคว่น รพ.จุฬาลงกรณ์ 60 ๒๒ ตุลาคม ๒๕๖๐ 6
106 นางสาว ธนาวัลย์ นันทา รพ.ราชวิถี 60 ๒๒ ตุลาคม ๒๕๖๐ 6
107 นางสาว สุพาภรณ์ พรมบุตร รพ.ราชวิถี 60 ๒๒ ตุลาคม ๒๕๖๐ 6
108 นาย ณัฐวัฒน์ ว่องอังคนันท์ บ.เมดิคอลอินเทนซีฟแคร์ 60 ๒๒ ตุลาคม ๒๕๖๐ 6
109 นางสาว ประภัสสร พานิชย์ รพ.ศิริราชปิยมหาการุณ 60 ๒๒ ตุลาคม ๒๕๖๐ 6

 

Spread the love
Posted in basic sleep tech.