ผู้ผ่านการสอบใบประกาศนียบัตรความรู้ความชำนาญเจ้าหน้าที่ตรวจการนอนหลับระดับชำนาญการ

ผู้ผ่านการสอบใบประกาศนียบัตรความรู้ความชำนาญเจ้าหน้าที่ตรวจการนอนหลับ

ระดับชำนาญการ

ลำดับที่ ชื่อ- นามสกุล สถาบัน ปี วันที่ออกใบประกาศฯ รุ่นที่
1 นาย สุวัฒน์ ตั้งจิตยงสิวะ รพ.ศิริราช 53 ๐๕/ตุลาคม/๒๕๕๓ 1
2 นาย ชนะ นฤมาน รพ.ศิริราช 53 ๐๕/ตุลาคม/๒๕๕๓ 1
3 นส. อนงค์ เนื่องรัสมี รพ.จุฬาฯ 53 ๐๕/ตุลาคม/๒๕๕๓ 1
4 นาง วรกต สุวรรณสถิตย์ รพ.รามาธิบดี 53 ๐๕/ตุลาคม/๒๕๕๓ 1
5 นส. เจนจิรา เพ็งแจ่ม รพ.รามาธิบดี 53 ๐๕/ตุลาคม/๒๕๕๓ 1
6 นาง อัญชลี ลี้จากภัย รพ.รามาธิบดี 53 ๐๕/ตุลาคม/๒๕๕๓ 1
7 นาง ชวนชม บำรุงเสนา รพ.สงขลานครินทร์ 53 ๐๕/ตุลาคม/๒๕๕๓ 1
8 นาย กรรณกร อินทรขำ รพ.ธรรมศาสตร์เฉลิมพระเกียรติ 58 ๑๓/พฤศจิกายน/๒๕๕๘ 2
9 นาง การ์ตีนี แวอาแซ รพ.สงขลานครินทร์ 58 ๑๓/พฤศจิกายน/๒๕๕๘ 2
10 นางสาว ดารารัตน์ กล่ำถนอม รพ.จุฬาลงกรณ์ 58 ๑๓/พฤศจิกายน/๒๕๕๘ 2
11 นาง ศันสนีย์ พวงทวาย สถาบันโรคทรวงอก 58 ๑๓/พฤศจิกายน/๒๕๕๘ 2
12 นาย เอก ทับเกตุ รพ.พระมงกุฎเกล้า 59 ๒๘ ตุลาคม ๒๕๕๙ 3
13 นส. วิจิตรา หงษ์ทอง รพ.รามาธิบดี 59 ๒๘ ตุลาคม ๒๕๕๙ 3
14 นส. ธณัชภร ไตรยุทธ รพ.รามาธิบดี 59 ๒๘ ตุลาคม ๒๕๕๙ 3
15 นส. ศิวะพร ภวภูตานนท์ ณมหาสารคาม สถาบันโรคทรวงอก 59 ๒๘ ตุลาคม ๒๕๕๙ 3
16 นาง สิริวรรณ ล้อมวงษ์ รพ.รามาธิบดี 59 ๒๘ ตุลาคม ๒๕๕๙ 3
17 นส. ยุวเรศ ขันคำนันต๊ะ รพ.รามาธิบดี 59 ๒๘ ตุลาคม ๒๕๕๙ 3
18 นส. รัตตินันท์ อัครลือพงศ์ หจก.เฮลท์ เมดิแคร์ 59 ๒๘ ตุลาคม ๒๕๕๙ 3
19 นส. ชุรีพร คำแคว่น รพ.จุฬาลงกรณ์ 59 ๒๘ ตุลาคม ๒๕๕๙ 3
20 นส. โชตินาถ ศรีโสภา รพ.จุฬาลงกรณ์ 59 ๒๘ ตุลาคม ๒๕๕๙ 3
21 นาย ภาคภูมิ เชยชีพ รพ.ศิริราช 59 ๒๘ ตุลาคม ๒๕๕๙ 3
22 นาง เอื้อมพร คชลัย รพ.ศิริราช 59 ๒๘ ตุลาคม ๒๕๕๙ 3
23 นส. ชรัญญา เรือนมูล รพ.บำรุงราษฎร์ 59 ๒๘ ตุลาคม ๒๕๕๙ 3
24 นส. รุ่งฤดี สิงห์เปี่ยม สถาบันโรคทรวงอก 59 ๒๘ ตุลาคม ๒๕๕๙ 3
25 นาย อุดมพงษ์ สกุลทอง บ.ANPI 59 ๒๘ ตุลาคม ๒๕๕๙ 3
26 นส. สาวิตรี อักโขมี รพ.สงขลานครินทร์ 59 ๒๘ ตุลาคม ๒๕๕๙ 3
27 นาง จิตลัดดา ไชยมงคล รพ.สงขลานครินทร์ 59 ๒๘ ตุลาคม ๒๕๕๙ 3
28 นส. ดวงกมล กล่อมกูล รพ.รามาธิบดี 60 ๒๒ ตุลาคม ๒๕๖๐ 4
29 นส. นงลักษณ์ ทับประทุม รพ.รามาธิบดี 60 ๒๒ ตุลาคม ๒๕๖๐ 4
30 นาย ธวัชชัย แพนอุชชวัน รพ.ศิริราช 60 ๒๒ ตุลาคม ๒๕๖๐ 4
31 นส. กุสุมา  มามณี รพ.ศิริราช 60 ๒๒ ตุลาคม ๒๕๖๐ 4
32 นส. ดวงพร เลิศศิลป์ รพ.ศิริราช 60 ๒๒ ตุลาคม ๒๕๖๐ 4
33 นส. มุกดา กาละพันธ์ รพ.บำรุงราษฎร์ 60 ๒๒ ตุลาคม ๒๕๖๐ 4
34 นส. เกษณี บุญหนุน บ.เอ็นไพร  โฮลดิง 60 ๒๒ ตุลาคม ๒๕๖๐ 4
35 นส. ภัทรินญา เชื้อลำพูน รพ.วิชัยยุทธ 60 ๒๒ ตุลาคม ๒๕๖๐ 4

 

Spread the love
Posted in Advance sleep tech.