ผู้ผ่านการสอบประกาศนียบัตรความรู้ความชำนาญ แพทย์ผู้เชี่ยวชาญโรคจากการหลับ ประจำปี 2560

ชื่อ-สกุล สังกัด วันที่ออกใบประกาศ
1 แพทย์หญิงชวนนท์  พิมลศรี รพ.ศิริราช      22 ธ.ค. 2560
2 นายแพทย์สิริชัย  กิตติชาญธีระ รพ.จุฬาลงกรณ์      22 ธ.ค. 2560
3 นายแพทย์อภิชาติ  โซ่เงิน รพ.ศรีนครินทร์      22 ธ.ค. 2560
4 แพทย์หญิงดารารัตน์  เอกสมบัติชัย รพ.มหาราชนครราชสีมา      22 ธ.ค. 2560
5 แพทย์หญิงพรพรรณ  กสิเสรีวงศ์ รพ.ศิริราช      22 ธ.ค. 2560
6 นายแพทย์สมประสงค์  เหลี่ยมสมบัติ รพ.รามาธิบดี      22 ธ.ค. 2560
7 แพทย์หญิงนิธิตา  สัตตรัตน์ไพจิตร รพ.ศิริราช      22 ธ.ค. 2560
8 แพทย์หญิงษรินทร์ รุ่งมณี รพ.ศิริราช      22 ธ.ค. 2560
9 แพทย์หญิงรัชรียา  สุขเสงี่ยม รพ.ศิริราช      22 ธ.ค. 2560

 

Spread the love
Posted in sleep specialist.