ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบประกาศนียบัตรเจ้าหน้าที่ตรวจการนอนหลับ ประจำปี 2565

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบ

การประกาศนียบัตรความรู้ความชำนาญเจ้าหน้าที่ตรวจการนอนหลับ ประจำปี 2565

                                                                                                    วันที่ 3  กุมภาพันธ์ 2566

                                                                                   ณ โรงพยาบาลจุฬาลงกรณ์ สภากาชาดไทย

  • ระดับพื้นฐาน       จำนวนผู้สมัครสอบ    32   ท่าน
  • ระดับชำนาญการ  จำนวนผู้สมัครสอบ  18    ท่าน

รายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบ

  • ระดับพื้นฐาน

การสอบ

  • การสอบภาคทฤษฏี (MCQ)  จำนวน 100 ข้อ
  • การสอบภาคปฏิบัติ ระดับ Basic (OSCE)  จำนวน 6 Station

ท่านสามารถดูตารางการสอบได้ที่ไฟล์แนบท้ายมานี้

หมายเหตุ: เครื่องหมาย ( / )  หมายถึง เข้าสอบ

: เครื่องหมาย ( – )  หมายถึง ไม่สอบ

: ทั้งนี้ขอให้ท่านตรวจสอบความถูกต้องของ ชื่อ-สกุล

: หากท่านไม่พบชื่อของท่านกรุณาติดต่อสมาคมฯ

(กรณีชื่อ-สกุล ไม่ถูกต้อง หรือไม่มีชื่อในการสมัครสอบ สามารถแจ้งได้ที่ จนท.สมาคมฯ โทร. 096-712 0005)

ลำดับ ชื่อ-สกุล สถาบัน การสอบ
MCQ OSCE
1 นาย นัฐวุธ หาญอนุพงศ์ โรงพยาบาลกรุงเทพภูเก็ต / /
2 นางสาว บูรณี บูรณะกิจ โรงพยาบาลศูนย์ความเป็นเลิศทางการแพทย์ / /
3 นางสาว อัจฉราภรณ์ รูปต่ำ โรงพยาบาลกรุงเทพระยอง / /
4 นางสาว อาลิษา พะวัดทะ โรงพยาบาลมหาสารคาม / /
5 นางสาว อัญชนา มะโนปีน โรงพยาบาลมหาวิทยาลัยนเรศวร ภาควิชา โสต ศอ นาสิกวิทยา / /
6 นางสาว ถนอมสิน พูดดี โรงพยาบาลค่ายวชิราวุธ / /
7 นางสาวอารีรักษ์ ฤดีสถิต บริษัท เรสเมด เอเชีย ประเทศไทย จำกัด / /
8 นา ธนัญภัค เลอลาศ โรงพยาบาลศูนย์การแพทย์กาญจนาภิเษก ศาลายา / /
9 นางสาว จิระพล พร้อมจิต โรงพยาบาลศูนย์การแพทย์กาญจนาภิเษก ศาลายา / /
10 นางสาว นารี ขำโพธิ์ โรงพยาบาลธรรมศาสตร์เฉลิมพระเกียรติ / /
11 นางสาว นันทิยา วงษ์ชารี โรงพยาบาลธรรมศาสตร์เฉลิมพระเกียรติ / /
12 นางสาว ธนาภรณ์ เกื้อหนองขุ่น โรงพยาบาลศูนย์การแพทย์ปัญญานันทภิกขุ ชลประทาน / /
13 นาย ธนพนธ์ บุญเพลิง โรงพยาบาลบางพลี / /
14 นางสาว สินีนาฏ บัวทัน บริษัท เซนต์เมด จำกัด (มหาชน) / /
15 นาง วีรวิษฐา ดวงอุปะ โรงพยาบาลเจ้าพระยายมราชสุพรรณบุรี / /
16 นางสาว ปภารดา คาแพง โรงพยาบาลสถาบันโรคทรวงอก / /
17 นาง มณฑิรา จิตรคนึง โรงพยาบาลธรรมศาสตร์เฉลิมพระเกียรติ / /
18 นางสาว ภัทร์ธีนันท์ ประยงค์มรกต บริษัทNKsleepcare / /
19 นาย ยศพัชร์ วงษ์ภา บริษัทNKsleepcare / /
20 นางสาว สิริลักษณ์ กล่อมขุนทด โรงพยาบาลรามาธิบดี / /
21 นาย อธิป เทพบุดดี โรงพยาบาลวชิรพยาบาล / /
22 นางสาว สุพิชชา รักษาการ บริษัทสกายไลน์เมดิคอล จำกัด / /
23 นางสาว ปาริชาติ อนุอัน โรงพยาบาลราชวิถี / /
24 นาย ธิติ สินวิเศษ โรงพยาบาลรามาธิบดี /
25 นางสาว ณัฐกมล ช้างคำ โรงพยาบาลสถาบันโรคทรวงอก / /
26 นางสาว ปลิตา อนุอัน โรงพยาบาลราชวิถี / /
27 นางสาว จิตราพร งามเจริญวงศ์ โรงพยาบาลรามาธิบดี / /
28 นางสาว กนกพร แก่นแจ่ม โรงพยาบาลบำรุงราษฎร์ / /
29 นางสาว สุมาลี พลพวก บริษัท อีโอ ไลฟ์เมด จำกัด /
30 นางสาวจริยา เสาเวียง บริษัท อีโอ ไลฟ์เมด จำกัด / /
31 นางสาว มนฑกานต์ ศรีสุแล โรงพยาบาลจิตเวชศาสตร์สมเด็จเจ้าพระยา / /
32 นาง วรนิชาญานันท์  อิโตะ บริษัทDevers Active / /
33 นางสาว ทิพย์สุคนธ์  ดีวงษ์ โรงพยาบาลศูนย์เจ้าพระยายมราช สุพรรณบุรี / /

 

 

  • ระดับชำนาญการ

การสอบ

  • การสอบภาคทฤษฏี (MCQ)  จำนวน 100 ข้อ
  • การสอบภาคปฏิบัติ ระดับ Advance [Scoring PSG (Adult 400 epoch, Ped 200 epoch)]

ท่านสามารถดูตารางการสอบได้ที่ไฟล์แนบท้ายมานี้

หมายเหตุ: เครื่องหมาย ( / )  หมายถึง เข้าสอบ

: เครื่องหมาย ( – )  หมายถึง ไม่สอบ

: ทั้งนี้ขอให้ท่านตรวจสอบความถูกต้องของ ชื่อ-สกุล

: หากท่านไม่พบชื่อของท่านกรุณาติดต่อสมาคมฯ

(กรณีชื่อ-สกุล ไม่ถูกต้อง หรือไม่มีชื่อในการสมัครสอบ สามารถแจ้งได้ที่ จนท.สมาคมฯ โทร. 096-712 0005)

ลำดับ ชื่อ-สกุล สถาบัน การสอบ
MCQ Scoring PSG
1 นาย พิพัฒน์ มะลิดวง โรงพยาบาลกรุงเทพเชียงใหม่ / /
2 นาง อาทิตยา ขัดพูน โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพ
ศูนย์อนามัยที่ 1 เชียงใหม่
/ /
3 นาย รัฐพงศ์ คล้ายสินธุ์ โรงพยาบาลธรรมศาสตร์เฉลิมพระเกียรติ / /
4 นาวสาว พีรดา หมัดสี โรงพยาบาลสงขลานครินทร์ / /
5 นางสาว ยศยา จอมโคตร โรงพยาบาลศรีสะเกษ /
6 นางสาว ธนภร เมืองศรี โรงพยาบาลสถาบันโรคทรวงอก / /
7 นางสาว ศศิธร สาดา โรงพยาบาลศิริราชปิยมหาราชการุณย์ / /
8 นางสาว ปฐมพร แผ่นจันทร์ โรงพยาบาลศิริราชปิยมหาราชการุณย์ / /
9 นาย ชนาธิป แซ่ลี้ โรงพยาบาลศิริราชปิยมหาราชการุณย์ / /
10 นางสาว พิราวรรณ เบ็ญจชาติ โรงพยาบาลรามาธิบดี / /
11 นางสาว หนึ่งฤทัย ชื่นชมบุญ โรงพยาบาลสถาบันโรคทรวงอก / /
12 นางสาว น้ำทิพย์ สาลีพวง โรงพยาบาลธรรมศาสตร์เฉลิมพระเกียรติ / /
13 นางสาว ปาริฉัตร พลชัย โรงพยาบาลวชิรพยาบาล / /
 14 นางสาวนพมาศ หงษ์โต โรงพยาบาลคณะแพทยศาสตร์วชิรพยาบาล / /
15 นางสาว สุดารัตน์ เทพบุดดี โรงพยาบาลคณะแพทยศาสตร์วชิรพยาบาล / /
16 นางสาว ประภาพร แสนอิว โรงพยาบาลราชวิถี / /
17 นางสาว ฐิติรัตน์ เพ็ญสุข บริษัทเซนต์เมด จำกัด มหาชน / /
18 นางสาว กนกพิชชา ลีประโคน โรงพยาบาลรามาธิบดี / /
19 นางสาว ขวัญเรือน  ตันเสียดี โรงพยาบาลบุรีรัมย์ / /

 

 

ตารางสอบ Download

ตารางสอบ Sleep Tech ประจำปี 2565_website

หากมีข้อสงสัยประการใด

Spread the love
Posted in Advance sleep tech, basic sleep tech, ข่าวสารและกิจกรรม.