ประกาศผู้ผ่านการสอบใบประกาศนีบัตรความรู้ความชำนาญ สำหรับเจ้าหน้าที่ตรวจการนอนหลับ ระดับพื้นฐาน ประจำปี 2563

ผู้ผ่านการสอบใบประกาศนีบัตรความรู้ความชำนาญ

สำหรับเจ้าหน้าที่ตรวจการนอนหลับ

ระดับพื้นฐาน

ประจำปี 2563

No. ชื่อ – สกุล สังกัด วันที่ออกประกาศฯ
1 ขัวญเรือน  ตันเสียดี รพ.บุรีรัมย์ 23  เมษายน  2564
2 คีรยา  มูลทองชุน รพ.ศิริราช ปิยมหาราชการุณย์ 23  เมษายน  2564
3 จักรีวงศ์  มาอ้น รพ.ศิริราช 23  เมษายน  2564
4 จิรัชญา  แสนสุข รพ.จุฬาลงกรณ์ สภากาชาดไทย 23  เมษายน  2564
5 จิราพร  ยิ้มวิลัย รพ.พระมงกุฏเกล้า 23  เมษายน  2564
6 ชนากานต์  พันธ์วงษ์ รพ.เจ้าพระยา 23  เมษายน  2564
7 ณัฐพันธ์  ชินทร์นลัย รพ.ธรรมศาสตร์เฉลิมพระเกียรติ 23  เมษายน  2564
8 นพมาศ  หงษ์โต รพ.วชิรพยาบาล 23  เมษายน  2564
9 น้ำทิพย์  สาลีพวง รพ.ธรรมศาสตร์เฉลิมพระเกียรติ 23  เมษายน  2564
10 นุชนาถ  นาอาจ สถาบันจิตเวชศาสตร์สมเด็จเจ้าพระยา 23  เมษายน  2564
11 เบญจวรรณ  ทองเคลื่อน รพ.สงขลานครินทร์ 23  เมษายน  2564
12 ปฐมพร  แผ่นจันทร์ รพ.ศิริราช ปิยมหาราชการุณย์ 23  เมษายน  2564
13 ประภาพร  แสนอิว รพ.ราชวิถี 23  เมษายน  2564
14 พรรณรายณ์  กิจการ รพ.จุฬาลงกรณ์ สภากาชาดไทย 23  เมษายน  2564
15 ภัทราพร  พันธุเมฆ รพ.วิชัยยุทธ 23  เมษายน  2564
16 มุกดาวดี  นกแก้ว รพ.สงขลานครินทร์ 23  เมษายน  2564
17 วรัญญา  โหมดเกษม รพ.พระมงกุฏเกล้า 23  เมษายน  2564
18 ศศิธร  สาดา รพ.ศิริราช ปิยมหาราชการุณย์ 23  เมษายน  2564
19 สุดารัตน์  กอบเกื้อ บ.เรสท์ เมดิคอล (ประเทศไทย) 23  เมษายน  2564
20 สุทธดา  แสงชัย บ.แอนไพร โฮลดิง 23  เมษายน  2564
21 สุมาลัย  คงเอี่ยม รพ.มหาสารคาม 23  เมษายน  2564
22 สุรีพร  คามกะสบ รพ.รามาธิบดี 23  เมษายน  2564
23 สุวรรณา  กันทะเรือน รพ.รามาธิบดี 23  เมษายน  2564
24 เอกภพ  บุญยาสัย รพ.ธรรมศาสตร์เฉลิมพระเกียรติ 23  เมษายน  2564
25 อนุชา  วงกันยา รพ.ธรรมศาสตร์เฉลิมพระเกียรติ 23  เมษายน  2564
26 อาทิตยา  ละเลี่ยม รพ.ส่งเสริมสุขภาพ ศูนย์อนามัยที่ 1 เชียงใหม่ กรมอนามัย 23  เมษายน  2564

หมายเหตุ: โดยการตัดสินของคณะกรรมการเป็นที่สิ้นสุด

  • โปรดตรวจสอบ ชื่อ-สกุล  และสังกัด ของท่าน เพื่อความถูกต้องในการออกใบประกาศนียบัตรฯ
  • ท่านที่ไม่มีรายชื่อ เกิดได้จากกรณี

1.ในการสอบเพื่อขอประกาศนียบัตรฯ นี้ ต้องผ่านทั้งสองรายการ (MCQ และ OSCE) จึงถือว่าผ่านการสอบใบประกาศนียบัตรความรู้ความชำนาญสำหรับเจ้าหน้าที่ตรวจการนอนหลับ ระดับพื้นฐาน

2. เอกสารประกอบการสมัครสอบเพื่อขอใบประกาศนียบัตรฯ นั้นยังไม่สมบูรณ์

  • หรือสอบถามเพิ่มเติมได้ที่ คุณธนภรณ์  (เลขาสมาคมฯ) โทร. 062-436 3887, 096-712 0005
Spread the love
Posted in Advance sleep tech, basic sleep tech, ข่าวประชาสัมพันธ์, ข่าวสารและกิจกรรม.