ประกาศผู้ผ่านการสอบใบประกาศนีบัตรความรู้ความชำนาญ สำหรับเจ้าหน้าที่ตรวจการนอนหลับ ระดับพื้นฐาน ประจำปี 2565

รายชื่อผู้สอบผ่านประกาศนียบัตรความรู้ความชำนาญ

สำหรับเจ้าหน้าที่ตรวจการนอนหลับ

ระดับพื้นฐาน

ประจำปี 2565

No. ชื่อ-สกุล สังกัด วันที่ออกประกาศฯ
1 นางสาว กนกพร แก่นแจ่ม โรงพยาบาลบำรุงราษฎร์ 17  กุมภาพันธ์  2566
2 นางสาว จิตราพร งามเจริญวงศ์ โรงพยาบาลรามาธิบดี 17  กุมภาพันธ์  2566
3 นางสาว ณัฐกมล ช้างคำ โรงพยาบาลสถาบันโรคทรวงอก 17  กุมภาพันธ์  2566
4 นางสาว ถนอมสิน พูดดี โรงพยาบาลค่ายวชิราวุธ 17  กุมภาพันธ์  2566
5 นางสาว ทิพย์สุคนธ์ ดีวงษ์ โรงพยาบาลศูนย์พระยายมราชสุพรรณบุรี 17  กุมภาพันธ์  2566
6 นาย ธนพนธ์ บุญเพลิง โรงพยาบาลบางพลี 17  กุมภาพันธ์  2566
7 นางสาว ธนาภรณ์ เกื้อหนองขุ่น โรงพยาบาลศูนย์การแพทย์ปัญญานันทภิกขุ ชลประทาน 17  กุมภาพันธ์  2566
8 นาย ธิติ สินวิเศษ โรงพยาบาลรามาธิบดี 17  กุมภาพันธ์  2566
9 นาย นัฐวุธ หาญอนุพงศ์ โรงพยาบาลกรุงเทพภูเก็ต 17  กุมภาพันธ์  2566
10 นางสาว นารี ขำโพธิ์ โรงพยาบาลธรรมศาสตร์เฉลิมพระเกียรติ 17  กุมภาพันธ์  2566
11 นางสาว บูรณี บูรณะกิจ โรงพยาบาลศูนย์ความเป็นเลิศทางการแพทย์ 17  กุมภาพันธ์  2566
12 นางสาว ปลิตา อนุอัน โรงพยาบาลราชวิถี 17  กุมภาพันธ์  2566
13 นางสาว ภัทร์ธีนันท์ ประยงค์มรกต บริษัทNKsleepcare 17  กุมภาพันธ์  2566
14 นาย ยศพัชร์ วงษ์ภา บริษัทNKsleepcare 17  กุมภาพันธ์  2566
15 นางสาว วีรวิษฐา ดวงอุปะ โรงพยาบาลเจ้าพระยายมราชสุพรรณบุรี 17  กุมภาพันธ์  2566
16 นางสาว สิริลักษณ์ กล่อมขุนทด โรงพยาบาลรามาธิบดี 17  กุมภาพันธ์  2566
17 นางสาว สุพิชชา รักษาการ บริษัทสกายไลน์เมดิคอล จำกัด 17  กุมภาพันธ์  2566
18 นางสาว อัญชนา มะโนปีน โรงพยาบาลมหาวิทยาลัยนเรศวร ภาควิชา โสต ศอ นาสิกวิทยา 17  กุมภาพันธ์  2566
19 นางสาว อารีรักษ์ ฤดีสถิต บริษัท เรสเมด เอเชีย ประเทศไทย จำกัด 17  กุมภาพันธ์  2566
20 นางสาว อาลิษา พะวัดทะ โรงพยาบาลมหาสารคาม 17  กุมภาพันธ์  2566

 

โดยการตัดสินของคณะกรรมการเป็นที่สิ้นสุด

กรุณาตรวจสอบ ชื่อ-สกุล และสังกัดของท่าน เพื่อความถูกต้องในการออกใบประกาศฯ

ท่านที่ไม่มีรายชื่อ เกิดได้จาก

  1. ในการสอบเพื่อขอใบประกาศนียบัตรฯ นี้ ต้องผ่านทั้งสองรายการ (MCQ และ OSCE) จึงจะถือว่าผ่านการสอบใบประกาศนียบัตรความรู้ความชำนาญสำหรับเจ้าหน้าที่ตรวจการนอนหลับ ระดับพื้นฐาน
  2. หรือเอกสารประกอบการสมัครสอบยังไม่สมบูรณ์

 

**ผู้ผ่านการสอบตามประกาศแจ้งนี้สามารถติดต่อรับ ใบประกาศนียบัตรฯ ได้ที่คุณธนภรณ์ รัตนทากุล (เลขาสมาคมฯ) โทร. 062-436 3887, 096-712 0005

หากมีข้อสงสัยประการใด ติดต่อประสานงานได้ที่ คุณธนภรณ์ รัตนทากุล (เลขาสมาคมฯ) โทร. 062-436 3887, 096-712 0005

 

 

 

 

Spread the love
Posted in basic sleep tech, ข่าวประชาสัมพันธ์, ข่าวสารและกิจกรรม.