ประกาศผู้ผ่านการสอบใบประกาศนีบัตรความรู้ความชำนาญ สำหรับเจ้าหน้าที่ตรวจการนอนหลับ ระดับชำนาญการ ประจำปี 2565

รายชื่อผู้สอบผ่านประกาศนียบัตรความรู้ความชำนาญ

สำหรับเจ้าหน้าที่ตรวจการนอนหลับ

ระดับชำนาญการ

ประจำปี 2565

No. ชื่อ-สกุล สังกัด วันที่ออกประกาศฯ
1 นางสาว กนกพิชชา ลีประโคน โรงพยาบาลรามาธิบดี 17  กุมภาพันธ์  2566
2 นางสาว ขวัญเรือน ตันเสียดี โรงพยาบาลบุรีรัมย์ 17  กุมภาพันธ์  2566
3 นาย ชนาธิป แซ่ลี้ โรงพยาบาลศิริราชปิยมหาราชการุณย์ 17  กุมภาพันธ์  2566
4 นางสาว ธนภร เมืองศรี โรงพยาบาลสถาบันโรคทรวงอก 17  กุมภาพันธ์  2566
5 นางสาว ปฐมพร แผ่นจันทร์ โรงพยาบาลศิริราชปิยมหาราชการุณย์ 17  กุมภาพันธ์  2566
6 นางสาว พิราวรรณ เบ็ญจชาติ โรงพยาบาลรามาธิบดี 17  กุมภาพันธ์  2566
7 นางสาว พีรดา หมัดสี โรงพยาบาลสงขลานครินทร์ 17  กุมภาพันธ์  2566
8 นางสาว ยศยา จอมโคตร โรงพยาบาลศรีสะเกษ 17  กุมภาพันธ์  2566
9 นางสาว ศศิธร สาดา โรงพยาบาลศิริราชปิยมหาราชการุณย์ 17  กุมภาพันธ์  2566
10 นางสาว หนึ่งฤทัย ชื่นชมบุญ โรงพยาบาลสถาบันโรคทรวงอก 17  กุมภาพันธ์  2566
11 นาย รัฐพงศ์ คล้ายสินธุ์ โรงพยาบาลธรรมศาสตร์เฉลิมพระเกียรติ 17  กุมภาพันธ์  2566
12 นาง อาทิตยา ขัดพูน โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพ
ศูนย์อนามัยที่ 1 เชียงใหม่
17  กุมภาพันธ์  2566

 

โดยการตัดสินของคณะกรรมการเป็นที่สิ้นสุด

กรุณาตรวจสอบ ชื่อ-สกุล และสังกัดของท่าน เพื่อความถูกต้องในการออกใบประกาศฯ

ท่านที่ไม่มีรายชื่อ เกิดได้จาก

  1. ในการสอบเพื่อขอใบประกาศนียบัตรฯ นี้ ต้องผ่านทั้งสองรายการ (MCQ และ Scoring PSG) จึงจะถือว่าผ่านการสอบใบประกาศนียบัตรความรู้ความชำนาญสำหรับเจ้าหน้าที่ตรวจการนอนหลับ ระดับชำนาญการ
  2. หรือเอกสารประกอบการสมัครสอบยังไม่สมบูรณ์

 

**ผู้ผ่านการสอบตามประกาศแจ้งนี้สามารถติดต่อรับ ใบประกาศนียบัตรฯ ได้ที่คุณธนภรณ์ รัตนทากุล (เลขาสมาคมฯ) โทร. 062-436 3887, 096-712 0005

หากมีข้อสงสัยประการใด ติดต่อประสานงานได้ที่ คุณธนภรณ์ รัตนทากุล (เลขาสมาคมฯ) โทร. 062-436 3887, 096-712 0005

 

 

 

 

 

 

Spread the love
Posted in Advance sleep tech, ข่าวประชาสัมพันธ์, ข่าวสารและกิจกรรม.