ประกาศผู้ผ่านการสอบใบประกาศนีบัตรความรู้ความชำนาญ สำหรับเจ้าหน้าที่ตรวจการนอนหลับ ระดับชำนาญการ ประจำปี 2563

รายชื่อผู้สอบผ่านประกาศนียบัตรความรู้ความชำนาญ

สำหรับเจ้าหน้าที่ตรวจการนอนหลับ

ระดับชำนาญการ

ประจำปี 2563

No. ชื่อ-สกุล สังกัด วันที่ออกประกาศฯ
1 กัญญดา  ลีลาสิทธิกุล รพ.ธรรมศาสตร์เฉลิมพระเกียรติ 23 เมษายน 2564
2 ธณาวัลย์  นันทา รพ.ราชวิถี 23 เมษายน 2564
3 ธัญญาลักษณ์  นุ่นทองหอม รพ.จุฬาลงกรณ์ สภากาชาดไทย 23 เมษายน 2564
4 ธีระ  ชุ่มวัน รพ.ธรรมศาสตร์เฉลิมพระเกียรติ 23 เมษายน 2564
5 เบญจวรรณ  พนมเสริฐ บ.เมดิคอลอินเทนซีฟแคร์ 23 เมษายน 2564
6 ประภาวรินทร์  รักอิสสระ รพ.กรุงเทพระยอง 23 เมษายน 2564
7 ภคณัช  พรมเคียมอ่อน รพ.ศิริราช 23 เมษายน 2564
8 มินชญา  ผึ่งพิมาย รพ.พญาไท 23 เมษายน 2564
9 รัตน์ชนิดาภรณ์  เหลืองธิชัยวาณิช รพ.เซนต์หลุยส์ 23 เมษายน 2564
10 สันติ  โพธิ์สลาย บ.เมดิคอลอินเทนซีฟแคร์ 23 เมษายน 2564
11 สิริภา  พูนพะเนาว์ รพ.กรุงเทพพัทยา 23 เมษายน 2564
12 อภิวัฒน์  ภูกองไชย รพ.ธรรมศาสตร์เฉลิมพระเกียรติ 23 เมษายน 2564
13 ไอลดา  ชินทร์นลัย รพ.ธรรมศาสตร์เฉลิมพระเกียรติ 23 เมษายน 2564

หมายเหตุ: โดยการตัดสินของคณะกรรมการเป็นที่สิ้นสุด

  • กรุณาตรวจสอบ ชื่อ-สกุล และสังกัดของท่าน เพื่อความถูกต้องในการออกใบประกาศฯ
  • ท่านที่ไม่มีรายชื่อ เกิดได้จาก

1. ในการสอบเพื่อขอใบประกาศนียบัตรฯ นี้ ต้องผ่านทั้งสองรายการ (MCQ และ Scoring PSG) จึงจะถือว่าผ่านการสอบใบประกาศนียบัตรความรู้ความชำนาญสำหรับเจ้าหน้าที่ตรวจการนอนหลับ ระดับชำนาญการ

หากมีข้อสงสัยประการใด ติดต่อประสานงานได้ที่ คุณธนภรณ์ รัตนทากุล (เลขาสมาคมฯ) โทร. 062-436 3887, 096-712 0005

Spread the love
Posted in Advance sleep tech, basic sleep tech, ข่าวประชาสัมพันธ์, ข่าวสารและกิจกรรม.