ตรวจประเมินคุณภาพศูนย์ตรวจการนอนหลับ ประจำปี 2018

สมาคมฯ ได้กำหนดที่จะจัดให้มีการตรวจประเมินคุณภาพของศูนย์ตรวจการนอนหลับ ครั้งต่อไป ในช่วง เดือนมกราคม 2561 ถึง เดือนมีนาคม 2561    สมาคมจึงใคร่ขอเรียนเชิญศูนย์ตรวจการนอนหลับ ในสังกัดของท่าน เข้าร่วมการตรวจประเมินคุณภาพดังกล่าว  หากสนใจโปรดส่งหนังสือแจ้งความจำนงขอตรวจประเมินคุณภาพ มายังสมาคมโรคจากการหลับแห่งประเทศไทย ศูนย์โรคการนอนหลับชั้น 7 อาคารศูนย์การแพทย์สมเด็จพระเทพรัตน์ โรงพยาบาลรามาธิบดี 270 แขวงทุ่งพญาไท เขตราชเทวี กรุงเทพฯ 10400  ตั้งแต่บัดนี้ จนถึงวันที่ 20 ธันวาคม 2560 สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่คุณธนภรณ์  รัตนทากุล โทร.096-712 0005 และ 062-436 3887

criteria ประกันคุณภาพ

Posted in ข่าวสารและกิจกรรม.