Sleep Center Accreditation 2015

(เป็นการตรวจห้องsleep lab/centerโดยกรรมการสมาคมว่าได้มาตรฐานสากล) ดังนี้โรงพยาบาลพระมงกฏ , โรงพยาบาลทรวงอก , โรงพยาบาลรามาธิบดี , โรงพยาบาลจุฬาลงกรณ์ , โรงพยาบาลศิริราช

Spread the love
Posted in gallery.