Snore การนอนกรน

โรคจากการนอนหลับ การนอนกรนเป็นสัญญานเตือนของโรคหยุดหายใจขณะหลับ

หนังสือ 108 ปัญหาของคนนอนกรน

สมาคมโรคจากการหลับแห่งประเทศไทย ได้จัดทำคู่มือ 108 ปัญหาคนนอนกรน เพื่อมุ่งหวังที่จะให้ข้อมูลต่างๆ เกี่ยวกับอาการนอนกรนและภาวะหยุดหายใจ ขณะหลับจากการอุดกั้น เพื่อให้ประชาชนมีความรู้ความเข้าใจถึงความสำคัญ สาเหตุ รวมไปจนถึงวิธีตรวจวินิจฉัยและแนวทางการรักษา