ลำดับที่

ชื่อ-สกุล

สถานที่ติดต่อ

1

ศาสตราจารย์นายแพทย์อรรถ    นานา รพ. ศิริราช

2

ศาสตราจารย์นายแพทย์พิเชฐ     อุดมรัตน์ รพ.สงขลานครินทร์

3

ศาสตราจารย์แพทย์หญิงอรุณวรรณ     พฤทธิพันธุ์ รพ. รามาธิบดี

4

ศาสตราจารย์นายแพทย์ชัยรัตน์     นิรันตรัตน์ รพ.ศูนย์การแพทย์สมเด็จพระเทพฯ

5

รองศาสตราจารย์นายแพทย์นิธิพัฒน์     เจียรกุล รพ. ศิริราช

6

ผู้ช่วยศาสตราจารย์นายแพทย์สิทธิ์เทพ     ธนกิจจารุ รพ.รามาธิบดี

7

ผู้ช่วยศาสตราจารย์นายแพทย์ทายาท     ดีสุดจิต รพ.จุฬากรณ์ลงกรณ์

8

ผู้ช่วยศาสตราจารย์นายแพทย์ธีรเดช   คุปตานนท์ รพ.รามาธิบดี

9

แพทย์หญิงพิมล     รัตนาอัมพวัลย์ รพ. ศิริราช

10

ผู้ช่วยศาสตราจารย์นายแพทย์วัฒนชัย   โชตินัยวัตรกุล รพ.ศิริราช

11

แพทย์หญิงวิสาข์สิริ     ตันตระกูล รพ. รามาธิบดี

12

ผู้ช่วยศาสตราจารย์นายแพทย์ณัฐพงษ์   เจียมจริยธรรม รพ.จุฬากรณ์ลงกรณ์

13

แพทย์หญิงนฤชา     จิรกาลวสาน รพ.จุฬากรณ์ลงกรณ์
Spread the love
Posted in sleep specialist and tagged , .