แพทย์ผู้เชี่ยวชาญโรคจากการหลับ รุ่นที่ 4

รายชื่อผู้ได้รับใบประกาศนียบัตรแพทย์ผู้เชี่ยวชาญโรคจากการหลับ

 

ลำดับ ชื่อ สกุล สถาบันที่ติดต่อ วันที่ออกใบประกาศ
1 แพทย์หญิงนภัทร  เขียวอ่อน     รพ.มหาราชนครราชสีมา    28 ตุลาคม 2559
2 แพทย์หญิงดรุณี  วิริยาภรณ์     รพ.ภูมิพลอดุลยเดช    28 ตุลาคม 2559
3 แพทย์หญิงบราลี  สันติวุฒน์     รพ.เทพรัตน์นครราชสีมา    28 ตุลาคม 2559
4 แพทย์หญิงมณฑิดา  วีรวิกรม     รพ.จุฬาลงกรณ์    28 ตุลาคม 2559
5 แพทย์หญิงสิริปราง  จ่างจิต     รพ.เปาโลเมโมเรียล    28 ตุลาคม 2559
6 แพทย์หญิงณิรัชดา  ทรัพอนันต์     รพ.กรุงเทพ    28 ตุลาคม 2559

 

Spread the love
Posted in sleep specialist.