ลำดับที่

ชื่อ-สกุล

 สถานที่ติดต่อ
1 นายแพทย์ จักริน         ลบลําเลิศ รพ.กรุงเทพ
2 แพทย์หญิง นทมณฑ์    ชรากร รพ.จุฬาฯ
3 นายแพทย์ ประพันธ์     กิตติวรวิทย์กุล โรงพยาบาลพระมงกฏเกล้า
4 แพทย์หญิง ปิยาภรณ์    ศิริจันทร์ชื่น รพ.เชียงรายประชานุเคราะห์
5 แพทย์หญิง เปี่ยมลาภ   แสงสายัณห์ สถาบันโรคทรวงอก
6 แพทย์หญิง ศิวพร         เลิศพงษ์พิรุฬห์ โรงพยาบาลศูนย์ยะลา
7 แพทย์หญิง สุดารัตน์     สิริภัทรวณิช สถาบันโรคทรวงอก
8 แพทย์หญิง อัญชนา      ทองแย้ม โรงพยาบาลกรุงเทพพัทยา

Spread the love
Posted in sleep specialist and tagged , .