ลำดับที่

ชื่อ-สกุล

สถานที่ติดต่อ

1 แพทย์หญิงกัลยา     ปัญจพรผล สถาบันโรคทรวงอก

2

ผู้ช่วยศาสตราจารย์นายแพทย์ธีรกร     ธีรกิตติกุล รพ.เชียงใหม่

3

แพทย์หญิงบุษราคัม        ชัยทัศนีย รพ.จุฬากรณ์ลงกรณ์

4

นายแพทย์พลพร     อภิวัฒนเสวี คณะแพทยศาสตร์วชิรพยาบาล

5

รองศาสตราจารย์นายแพทย์วิชญ์     บรรณหิรัญ รพ.ศิริราช
Spread the love
Posted in sleep specialist and tagged , .