สมาคมโรคจากการหลับแห่งประเทศไทย
ร่วมกับ
ศูนย์สหเวชศาสตร์การนอนหลับสุรศักดิ์มนตรี โรงพยาบาลพระมงกุฎเกล้า ศูนย์โรคการนอนหลับ สถาบันโรคทรวงอก

จัดการอบรมเชิงปฏิบัติการสำหรับเจ้าหน้าที่ตรวจการนอนหลับระดับพื้นฐาน ครั้งที่ 8
“The 8th Polysomnography (PSG) Training: Basic Level”

ระหว่างวันที่ 19 – 23 สิงหาคม2560
ณ ห้องอบรม ศสท.วพม. ชั้น 8 อาคารเจ้าฟ้าเพชรรัตนวิทยาลัยแพทยศาสตร์พระมงกุฎเกล้า

แผ่นพับการอบรม

จดหมายไม่เป็นวันลา

ตารางอบรม Basic sleep tech

ใบลงทะเบียนอบรม เบสิค ปี 2560

Spread the love
Posted in ข่าวสารและกิจกรรม, งานอบรม and tagged .