รายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบประกาศนียบัตรความรู้ความชำนาญสำหรับเจ้าหน้าที่ตรวจการนอนหลับ ระดับชำนาญการ ประจำปี 2561

ผู้สมัคร สอบใบประกาศนีบัตรความรู้ความชำนาญ
สำหรับเจ้าหน้าที่ตรวจการนอนหลับแห่งประเทศไทย ระดับชำนาญการ
ณ โรงพยาบาลจุฬาลงกรณ์ สภากาชาดไทย
วันศุกร์ที่ 2 พฤศจิกายน  2561
ผู้สมัครสอบทั้งหมด  22  ท่าน
     สอบ   MCQ   จำนวน   21  ท่าน
     สอบ   SCORING   จำนวน  19  ท่าน
No. Names การสอบ สังกัด
MCQ SCORING
1 กนกกานต์  เพ็งสกุล รพ.สงขลานครินทร์
2 ขวัญชนก  มะณีแสน รพ.จุฬา
3 จิราพร  คำแคว่น รพ.จุฬา
4 จิราพร  หนองขุ่นสาร รพ.จุฬา
5 จุฑารัตน์  ทัดอู๋ รพ.กรุงเทพพัทยา
6 ชยพล  ภาวงศ์ บ.เอ็นเค สลีปแคร์
7 ณัฐวัฒน์  ว่องอังคนันท์ บ.MIC
8 นรัชญากร  ชิณหงษ์ รพ.จุฬา
9 นันท์นภัส  สายบริสุทธิ์ รพ.ธรรมศาสตร์เฉลิมพระเกียรติ
10 นิลวรรณ  ปาลวัฒน์ รพ.ธรรมศาสตร์เฉลิมพระเกียรติ
11 บังอร  คะหาร รพ.บำรุงราษฎร์
12 ปรียนันท์  ตันติพงษ์วณิช รพ.ศิริราชปิยมหาการุณ
13 ไปรยา  ปิ่นทอง สถาบันโรคทรวงอก
14 พจนา  อยู่เล่ห์ บ.MIC
15 พัชรีย์  กาญจนะ รพ.รามาธิบดี
16 ฟัยศ็อล  จำรูญศิลป์ รพ.กรุงเทพหาดใหญ่
17 รติรัตน์  วรสุธานีวรรณ รพ.มช
18 รัศมีจันทร์  ศิริบุตระพันธ์ รพ.พระมงกุฎเกล้า
19 สมลักษณ์  อันวิเศษ รพ.รามาธิบดี
20 สุวิภา  ศศิภานนท์ รพ.ศิริราชปิยมหาการุณ
21 อรรถพล  พิมลรัตน์ รพ.วชิรพยาบาล
22 อัมภรณ์  รอดเจริญ รพ.ศิริราชปิยมหาการุณ
หมายเหตุ:  √  คือรายการที่ท่านต้องสอบ

ตารางสอบ 2 พย_61SST_

โปรดตรวจสอบชื่อ-สกุล ให้ถูกต้อง หากมีข้อสงสัยสอบถามเพิ่มเติมที่คุณธนภรณ์  รัตนทากุล (เลขาสมาคมฯ) โทร.096-712 0005 และ 062-436 3887

Spread the love
Posted in ข่าวสารและกิจกรรม.