ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบสำหรับเจ้าหน้าที่ตรวจการนอนหลับระดับพื้นฐาน

ผู้สมัคร สอบใบประกาศนีบัตรความรู้ความชำนาญ
สำหรับเจ้าหน้าที่ตรวจการนอนหลับแห่งประเทศไทย ระดับพื้นฐาน ประจำปี 2561
ณ โรงพยาบาลจุฬาลงกรณ์ สภากาชาดไทย
วันศุกร์ที่ 2 พฤศจิกายน  2561
ผู้สมัครสอบทั้งหมด  42  ท่าน
     สอบ   MCQ   จำนวน   39  ท่าน
     สอบ   OSCE   จำนวน  42  ท่าน
No. Names การสอบ สังกัด
MCQ OSCE
1 กนกวรรณ  แก้วพวง √  กลุ่ม A รพ.ศิริราช
2 นภา  ทวียรรยงกุล √  กลุ่ม A รพ.ตากสิน
3 กรฌ์ณภัทร  จตุพรเรื่องรอง √  กลุ่ม A รพ.มหาราชนครเชียงใหม่
4 เกวลิน  ประมูลศิลป์ √  กลุ่ม A รพ.มหาวิทยาลัยนเรศวร
5 ขนิษฐา  สุขวิทย์ √  กลุ่ม A รพ.บำรุงราษฎร์
6 จักรีวงศ์  มาอ้น √  กลุ่ม A รพ.ศิริราช
7 จารุนันท์  สกุลทอง √  กลุ่ม A รพ.กรุงเทพคริสเตียน
8 จิดาภา  เถียรทวี √  กลุ่ม A รพ.ศิริราช
9 จิราภรณ์  สองศรี √  กลุ่ม A รพ.รามาธิบดี
10 สุภาวดี  ภักดีนุกูลกิจจา √  กลุ่ม A รพ.ศิริราช
11 ธนภร  เมืองศรี √  กลุ่ม B สถาบันโรคทรวงอก
12 ธัญญาลักษณ์  นุ่นทองหอม √  กลุ่ม B รพ.จุฬาลงกรณ์
13 กรกช  เย็นรัตนพงษ์ √  กลุ่ม B รพ.จุุฬาลงกรณ์
14 พีรพัฒน์  พิพัฒน์เขมากร √  กลุ่ม B บ.เอ็นเค สลีปแคร์
15 นัฐชญา  เรืองศรีศักดิกุล √  กลุ่ม B บ.MIC
16 นันท์นภัส  วงษ์ศรีเสมา √  กลุ่ม B รพ.บ้านแพ้ว
17 เบญจวรรณ  พนมเสริฐ √  กลุ่ม B บ.MIC
18 ประภาวรินทร์  รักอิสสระ √  กลุ่ม B รพ.กรุงเทพระยอง
19 ปริวรรต  เกิดมงคล √  กลุ่ม B บ.MIC
20 ปัทมา  ประดับ √  กลุ่ม B รพ.มหาราชนครเชียงใหม่
21 พัชรินทร์  กล้าหาญ √  กลุ่ม C รพ.รามาธิบดี
22 นภาพร  เรียนพืช √  กลุ่ม C รพ.รามาธิบดี
23 เพ็ชสะรินทร์  ดาเลิศ √  กลุ่ม C รพ.บางปะกอก9อินเตอร์เนชั่นแนล
24 เพ็ญนภา  พวงสันเทียะ √  กลุ่ม C บ.อลิซ สลีปแคร์
25 เพ็ญอนงค์  ตรีสารวัฒน์ √  กลุ่ม C รพ.ธรรมศาสตร์เฉลิมพระเกียรติ
26 ภคณัช  พรมเคียมอ่อน √  กลุ่ม C รพ.ศิริราช
27 มยุรภัทร  สุขกระโทก √  กลุ่ม C รพ.รามาธิบดี
28 มินชญา  ผึ่งพิมาย √  กลุ่ม C บ.เอ็นเค สลีป แคร์
29 วุฒิไกร  คงแสนคำ √  กลุ่ม C รพ.ศิริราช
30 ยุพา  นาคกลิ่นกุล √  กลุ่ม C รพ.ศิริราช
31 วิฑูร  กองละ √  กลุ่ม C รพ.ศิริราช
32 รัตน์ชนิดาภรณ์  กิจเจริญ √  กลุ่ม D รพ.เซนหลุยส์
33 รังสิมันตุ์  ไก่งาม √  กลุ่ม D รพ.มหาราชนครเชียงใหม่
34 วิลาศ  ชัยเปรม √  กลุ่ม D บ.มิท เมดิคอล
35 ยศยา  จอมโคตร √  กลุ่ม D รพ.ศรีสะเกษ
36 สันติ  โพธิ์สลาย √  กลุ่ม D บ.MIC
37 สิริภา  พูนพะเนาว์ √  กลุ่ม D รพ.กรุงเทพพัทยา
38 สุทธิพร  ดุสิตา √  กลุ่ม D รพ.เปาโล พหลโยธิน
39 สุทัศน์  โชติศรี √  กลุ่ม D บ.MIC
40 สุพัตรา  ถวายสินธุ์ √  กลุ่ม D รพ.บางปะกอก9อินเตอร์เนชั่นแนล
41 ธนพร  ศาสนนันทน์ √  กลุ่ม D รพ.บางปะกอก9อินเตอร์เนชั่นแนล
42 หนึ่งฤทัย  ชื่นชมบุญ √  กลุ่ม D สถาบันโรคทรวงอก
หมายเหตุ:  √  คือรายการที่ท่านต้องสอบ
                    :  สอบ OSCE รอบ 8.30-10.00น.วง 1 (กลุ่ม A), วง 2(กลุ่ม B)
                    :  สอบ OSCE รอบ  10.10-12.00น.วง 1 (กลุ่ม C), วง 2(กลุ่ม D)

ตารางสอบ 2 พย_61SST_

โปรดตรวจสอบชื่อ-สกุล ให้ถูกต้อง หากมีข้อสงสัยสอบถามเพิ่มเติมที่คุณธนภรณ์  รัตนทากุล (เลขาสมาคมฯ) โทร.096-712 0005 และ 062-436 3887

 

Spread the love
Posted in ข่าวสารและกิจกรรม.