ระดับพื้นฐาน รายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบประกาศนียบัตรความรู้ความชำนาญสำหรับเจ้าหน้าที่ ประจำปี 2563

รายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบประกาศนียบัตรความรู้ความชำนาญสำหรับเจ้าหน้าที่ ประจำปี 2563

กำหนดการสอบ วันศุกร์ที่ 12 มีนาคม 2564 ณ โรงพยาบาลศิริราช

ระดับพื้นฐาน

ลำดับ รายชื่อ การสอบ หน่วยงาน
MCQ OSCE
1 ขัวญเรือน  ตันเสียดี รพ.บุรีรัมย์
2 คีรยา  มูลทองชุน สอบผ่านปี 62 รพ.ศิริราช ปิยมหาราชการุณย์
3 จักรีวงศ์  มาอ้น รพ.ศิริราช
4 จิรัชญา  แสนสุข รพ.จุฬาลงกรณ์ สภากาชาดไทย
5 จิราพร  ยิ้มวิลัย สอบผ่านปี 62 รพ.พระมงกุฏเกล้า
6 ชญาดา  สุขสุภกิจ สอบผ่านปี 62 รพ.ธรรมศาสตร์เฉลิมพระเกียรติ
7 ชนากานต์  พันธ์วงษ์ รพ.เจ้าพระยา
8 ณบงกชพร  สมณะ รพ.วิภาวดี
9 ณัฐพันธ์  ชินทร์นลัย รพ.ธรรมศาสตร์เฉลิมพระเกียรติ
10 ธนพนธ์  บุญเพลิง รพ.บางพลี
11 นพมาศ  หงษ์โต รพ.วชิรพยาบาล
12 นภาพร  เรียนพืช รพ.รามาธิบดี
13 น้ำทิพย์  สาลีพวง รพ.ธรรมศาสตร์เฉลิมพระเกียรติ
14 นุชนาถ  นาอาจ สถาบันจิตเวชศาสตร์สมเด็จเจ้าพระยา
15 เนติ  บุญเกิด บ.เรสท์ เมดิคอล (ประเทศไทย)
16 เบญจรัตน์  รัตนจักร์ บ.เอ็น เค สลีป แคร์
17 เบณจวรรณ  ทองเคลื่อน รพ.สงขลานครินทร์
18 ปฐมพร  แผ่นจันทร์ รพ.ศิริราช ปิยมหาราชการุณย์
19 ประภาพร  แสนอิว รพ.ราชวิถี
20 ปาริฉัตร  พลชัย รพ.วชิรพยาบาล
21 พรปวีณ์  ตรีโมก รพ.พระมงกุฎเกล้า
22 พรรณรายณ์  กิจการ รพ.จุฬาลงกรณ์ สภากาชาดไทย
23 พัชนารถ  ลอยวานิช บ.เรสท์ เมดิคอล (ประเทศไทย)
24 ภัทราพร  พันธุเมฆ รพ.วิชัยยุทธ
25 มุกดาวดี  นกแก้ว รพ.สงขลานครินทร์
26 รุจิกรณ์  กัลยาณดลกิตติ์ รพ.รามาธิบดี
27 วรัญญา  โหมดเกษม รพ.พระมงกุฏเกล้า
28 ศศิธร  สาดา รพ.ศิริราช ปิยมหาราชการุณย์
29 สายรุ้ง  บุญจัด สอบผ่านปี 62 รพ.รามาธิบดี
30 สุดารัตน์  กอบเกื้อ บ.เรสท์ เมดิคอล (ประเทศไทย)
31 สุดารัตน์  สิงห์บำรุง สถาบันประสาทวิทยา
32 สุทธดา  แสงชัย บ.แอนไพร โฮลดิง
33 สุมาลัย  คงเอี่ยม รพ.มหาสารคาม
34 สุมาลี  พลพวก บ.อีโอไลฟ์เมด
35 สุรีพร  คามกะสบ รพ.รามาธิบดี
36 สุวรรณา  กันทะเรือน รพ.รามาธิบดี
37 เอกภพ  บุญยาสัย รพ.ธรรมศาสตร์เฉลิมพระเกียรติ
38 อนุชา  วงกันยา รพ.ธรรมศาสตร์เฉลิมพระเกียรติ
39 อาทิตยา  ละเลี่ยม รพ.ส่งเสริมสุขภาพ ศูนย์อนามัยที่ 1 เชียงใหม่ กรมอนามัย

ตารางสอบ Sleep Tech ประจำปี 2563_revised

กรุณาตรวจสอบรายชื่อของท่าน เพื่อความถูกต้อง หมายเหตุ:

หากมีข้อสงสัยประการใด หรือท่านไม่มีรายชื่อ ติดต่อประสานงานได้ที่คุณธนภรณ์

โทร. 096-712 0005, 062-436 3887

 

Spread the love
Posted in ข่าวประชาสัมพันธ์, ข่าวสารและกิจกรรม.