ระดับชำนาญการ รายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบประกาศนียบัตรความรู้ความชำนาญเจ้าหน้าที่ตรวจการนอนหลับ ประจำปี 2563

รายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบประกาศนียบัตรความรู้ความชำนาญเจ้าหน้าที่ตรวจการนอนหลับ ประจำปี 2563

กำหนดการสอบ วันศุกร์ที่ 12 มีนาคม 2564 ณ โรงพยาบาลศิริราช

ระดับชำนาญการ

ลำดับ รายชื่อ การสอบ หน่วยงาน
MCQ Scoring PSG
1 กัญญดา  ลีลาสิทธิกุล รพ.ธรรมศาสตร์เฉลิมพระเกียรติ
2 ดารารัตน์  แซ่จันทร์ รพ.บ้านแพ้ว (องค์การมหาชน)
3 ธณาวัลย์  นันทา สอบผ่านปี 62 รพ.ราชวิถี
4 ธัญญาลักษณ์  นุ่นทองหอม รพ.จุฬาลงกรณ์ สภากาชาดไทย
5 ธีระ  ชุ่มวัน รพ.ธรรมศาสตร์เฉลิมพระเกียรติ
6 นันท์นภัส  ตติยศุภกรกุล รพ.บ้านแพ้ว (องค์การมหาชน)
7 เบญจวรรณ  พนมเสริฐ สอบผ่านปี 62 บ.เมดิคอลอินเทนซีฟแคร์
8 ประภาวรินทร์  รักอิสสระ รพ.กรุงเทพระยอง
9 ภคณัช  พรมเคียมอ่อน รพ.ศิริราช
10 ภัทราพร  ภู่ทรัพย√ บ.เมดิคอลอินเทนซีฟแคร์
11 มยุรภัทร  สุขกระโทก รพ.รามาธิบดี
12 มารศรี  เกตุสีระ รพ.ธรรมศาสตร์เฉลิมพระเกียรติ
13 มินชญา  ผึ่งพิมาย รพ.พญาไท
14 ยศยา  จอมโคตร รพ.ศรีสะเกษ
15 รัตน์ชนิดาภรณ์  เหลืองธิชัยวาณิช รพ.เซนต์หลุยส์
16 สันติ  โพธิ์สลาย สอบผ่านปี 62 บ.เมดิคอลอินเทนซีฟแคร์
17 สิริภา  พูนพะเนาว์ รพ.กรุงเทพพัทยา
18 อภิวัฒน์  ภูกองไชย รพ.ธรรมศาสตร์เฉลิมพระเกียรติ
19 ไอลดา  ชินทร์นลัย รพ.ธรรมศาสตร์เฉลิมพระเกียรติ

 

ตารางสอบ Sleep Tech ประจำปี 2563_revised

กรุณาตรวจสอบรายชื่อของท่าน เพื่อความถูกต้อง

หากมีข้อสงสัยประการใด หรือท่านไม่มีรายชื่อ ติดต่อประสานงานได้ที่คุณธนภรณ์

โทร. 096-712 0005, 062-436 3887

Spread the love
Posted in ข่าวประชาสัมพันธ์, ข่าวสารและกิจกรรม.