ผู้ผ่านการสอบใบประกาศนีบัตรความรู้ความชำนาญสำหรับเจ้าหน้าที่ตรวจการนอนหลับแห่งประเทศไทย ระดับพื้นฐาน ประจำปี 2561

ผู้ผ่านการสอบใบประกาศนีบัตรความรู้ความชำนาญ

สำหรับเจ้าหน้าที่ตรวจการนอนหลับแห่งประเทศไทย

ระดับพื้นฐาน

ประจำปี 2561

No. ชื่อ-สกุล สังกัด วันที่ออกใบประกาศ
1 กนกวรรณ  แก้วพวง รพ.ศิริราช 7 ธค. 2561
2 กรฌ์ณภัทร  จตุพรเรื่องรอง รพ.มหาราชนครเชียงใหม่ 7 ธค. 2561
3 เกวลิน  ประมูลศิลป์ รพ.มหาวิทยาลัยนเรศวร 7 ธค. 2561
4 จิดาภา  เถียรทวี รพ.ศิริราช 7 ธค. 2561
5 ธนพร  ศาสนนันทน์ รพ.บางปะกอก9อินเตอร์เนชั่นแนล 7 ธค. 2561
6 ธนภร  เมืองศรี สถาบันโรคทรวงอก 7 ธค. 2561
7 ธัญญาลักษณ์  นุ่นทองหอม รพ.จุฬาลงกรณ์ 7 ธค. 2561
8 นภา  ทวียรรยงกุล รพ.ตากสิน 7 ธค. 2561
9 นัฐชญา  เรืองศรีศักดิกุล บ.MIC 7 ธค. 2561
10 นันท์นภัส  วงษ์ศรีเสมา รพ.บ้านแพ้ว 7 ธค. 2561
11 เบญจวรรณ  พนมเสริฐ บ.MIC 7 ธค. 2561
12 ประภาวรินทร์  รักอิสสระ รพ.กรุงเทพระยอง 7 ธค. 2561
13 ปริวรรต  เกิดมงคล บ.MIC 7 ธค. 2561
14 ปัทมา  ประดับ รพ.ศูนย์ความเป็นเลิศทางการแพทย์ คณะแพทยศาสตร์มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ 7 ธค. 2561
15 พีระพัฒน์  พิพัฒน์เขมากร บ.เอ็นเค สลีป แคร์ 7 ธค. 2561
16 เพ็ชสะรินทร์  ดาเลิศ รพ.บางปะกอก9อินเตอร์เนชั่นแนล 7 ธค. 2561
17 เพ็ญนภา  พวงสันเทียะ บ.อลิซ สลีปแคร์ 7 ธค. 2561
18 ภคณัช  พรมเคียมอ่อน รพ.ศิริราช 7 ธค. 2561
19 ยศยา  จอมโคตร รพ.ศรีสะเกษ 7 ธค. 2561
20 ยุพา  นาคกลิ่นกุล รพ.ศิริราช 7 ธค. 2561
21 รังสิมันตุ์  ไก่งาม รพ.มหาราชนครเชียงใหม่ 7 ธค. 2561
22 รัตน์ชนิดาภรณ์  กิจเจริญ รพ.เซนหลุยส์ 7 ธค. 2561
23 วิทูล  กองละ รพ.ศิริราช 7 ธค. 2561
24 วิลาศ  ชัยเปรม บ.มิท เมดิคอล 7 ธค. 2561
25 วุฒิไกร  คงแสนคำ รพ.ศิริราช 7 ธค. 2561
26 สันติ  โพธิ์สลาย บ.MIC 7 ธค. 2561
27 สิริภา  พูนพะเนาว์ รพ.กรุงเทพพัทยา 7 ธค. 2561
28 สุทธิพร  ดุสิตา รพ.เปาโล พหลโยธิน 7 ธค. 2561
29 สุพัตรา  ถวายสินธุ์ รพ.บางปะกอก9อินเตอร์เนชั่นแนล 7 ธค. 2561
30 สุภาวดี  ภักดีนุกูลกิจจา รพ.ศิริราช 7 ธค. 2561
31 หนึ่งฤทัย  ชื่นชมบุญ สถาบันโรคทรวงอก 7 ธค. 2561

หมายเหตุ:

  • โปรดตรวจสอบ ชื่อ-สกุล เพื่อความถูกต้อง
  • ท่านใดที่ไม่มีรายชื่อสามารถติดต่อได้ที่ คุณธนภรณ์ (เลขาสมาคมฯ)
  • ในการสอบ MCQ และ OSCE ต้องผ่านทั้ง 2 รายการ จึงถือว่าผ่านการสอบใบประกาศนียบัตรความรู้ความชำนาญฯ

สอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ คุณธนภรณ์  รัตนทากุล (เลขาสมาคมฯ)โทร.096-712 0005 และ 062-436 3887

 

Spread the love
Posted in ข่าวสารและกิจกรรม.