ผู้ผ่านการสอบใบประกาศนีบัตรความรู้ความชำนาญสำหรับเจ้าหน้าที่ตรวจการนอนหลับแห่งประเทศไทย ระดับชำนาญการ

ผู้ผ่านการสอบใบประกาศนีบัตรความรู้ความชำนาญ

สำหรับเจ้าหน้าที่ตรวจการนอนหลับแห่งประเทศไทย

ระดับชำนาญการ

ประจำปี 2561

No. ชื่อ-สกุล สังกัด วันที่ออกใบประกาศ
1 กนกกานต์  เพ็งสกุล รพ.สงขลานครินทร์ 7 ธค. 2561
2 ขวัญชนก  มะณีแสน รพ.จุฬาลงกรณ์ 7 ธค. 2561
3 จิราพร  คำแคว่น รพ.จุฬาลงกรณ์ 7 ธค. 2561
4 จิราพร  หนองขุ่นสาร รพ.จุฬาลงกรณ์ 7 ธค. 2561
5 จุฑารัตน์  ทัดอู๋ รพ.กรุงเทพพัทยา 7 ธค. 2561
6 ชยพล  ภาวงศ์ บ.เอ็นเค สลีปแคร์ 7 ธค. 2561
7 ณัฐวัฒน์  ว่องอังคนันท์ บ.MIC 7 ธค. 2561
8 นรัชญากร  ชิณหงษ์ รพ.จุฬา 7 ธค. 2561
9 นันท์นภัส  สายบริสุทธิ์ รพ.ธรรมศาสตร์เฉลิมพระเกียรติ 7 ธค. 2561
10 นิลวรรณ  ปาลวัฒน์ รพ.ธรรมศาสตร์เฉลิมพระเกียรติ 7 ธค. 2561
11 บังอร  คะหาร รพ.บำรุงราษฎร์ 7 ธค. 2561
12 ปรียนันท์  ตันติพงษ์วณิช รพ.ศิริราชปิยมหาการุณ 7 ธค. 2561
13 พจนา  อยู่เล่ห์ บ.MIC 7 ธค. 2561
14 พัชรีย์  กาญจนะ รพ.รามาธิบดี 7 ธค. 2561
15 รติรัตน์  วรสุธานีวรรณ รพ.มหาราชนครเชียงใหม่ 7 ธค. 2561
16 รัศมีจันทร์  ศิริบุตระพันธ์ รพ.พระมงกุฎเกล้า 7 ธค. 2561
17 สมลักษณ์  อันวิเศษ รพ.รามาธิบดี 7 ธค. 2561
18 สุวิภา  ศศิภานนท์ รพ.ศิริราชปิยมหาการุณ 7 ธค. 2561
19 อรรถพล  พิมลรัตน์ รพ.วชิรพยาบาล 7 ธค. 2561
20 อัมภรณ์  รอดเจริญ รพ.ศิริราชปิยมหาการุณ 7 ธค. 2561
21 ปริญาภา  เทียมระกิจ รพ.จุฬาลงกรณ์ 7 ธค. 2561

หมายเหตุ:

  • โปรดตรวจสอบ ชื่อ-สกุล เพื่อความถูกต้อง
  • ท่านใดที่ไม่มีรายชื่อสามารถติดต่อได้ที่ คุณธนภรณ์ (เลขาสมาคมฯ)
  • ในการสอบ MCQ และ Scoring ต้องผ่านทั้ง 2 รายการ จึงถือว่าผ่านการสอบใบประกาศนียบัตรความรู้ความชำนาญฯ

สอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ คุณธนภรณ์  รัตนทากุล (เลขาสมาคมฯ)โทร.096-712 0005 และ 062-436 3887

Spread the love
Posted in Advance sleep tech, ข่าวประชาสัมพันธ์, ข่าวสารและกิจกรรม.