ผู้ผ่านการสอบประกาศนียบัตรความรู้ความชำนาญ ระดับพื้นฐาน ประจำปี 2560

ชื่อ-สกุล สังกัด วันที่ออกใบประกาศ
1 มารศรี  เกตุสีระ รพ.ธรรมศาสตร์เฉลิมพระเกียรติ      22 ธ.ค. 2560
2 ชยพล  ภาวงศ์ บ.เอ็นเค สลีปแคร์      22 ธ.ค. 2560
3 ขวัญอยู่  พวงแก้ว รพ.ศิริราช      22 ธ.ค. 2560
4 วลัยภรณ์  วงศ์ศรีสกุลแก้ว รพ.ศิริราช      22 ธ.ค. 2560
5 ธัญสินี  ศรีตัมภวา รพ.วิชัยยุทธ      22 ธ.ค. 2560
6 จุรีภรณ์  รัตนโชติ รพ.ตากสิน      22 ธ.ค. 2560
7 กนกกานต์  เพ็งสกุล รพ.สงขลานครินทร์      22 ธ.ค. 2560
8 รัศมีจันทร์  ศิริบุตระพันธ์ รพ.พระมงกุฎเกล้า      22 ธ.ค. 2560
9 ร้อยเอกหญิงหยาดรุ้ง  อุไรพันธุ์ รพ.พระมงกุฎเกล้า      22 ธ.ค. 2560
10 จารุณี  กมลตระกูล รพ.พระมงกุฎเกล้า      22 ธ.ค. 2560
11 ศันสนีย์  หัตถมาศ รพ.กรุงเทพ      22 ธ.ค. 2560
12 ปกฉัตร  พุทธิเบต รพ.เจ้าพระยาอภัยภูเบศร์      22 ธ.ค. 2560
13 นาตยา  พึ่งบาง รพ.บ้านแพ้ว      22 ธ.ค. 2560
14 นนทวัชร  จิรกิตตยากร บ.ยูนิค สลีปแคร์      22 ธ.ค. 2560
15 พิพัฒน์  มะลิดวง รพ.กรุงเทพ เชียงใหม่      22 ธ.ค. 2560
16 ธนพล  เอื้ออังคณากุล บ.สยามฮอสปิตอล      22 ธ.ค. 2560
17 ดารารัตน์  โยธา รพ.ราชวิถี      22 ธ.ค. 2560
18 สุพรรณนี  เทียนสุพจน์ รพ.พระนั่งเกล้า      22 ธ.ค. 2560
19 ขวัญชนก  มะณีแสน รพ.จุฬาลงกรณ์      22 ธ.ค. 2560
20 นรัชญากร  ชิณหงษ์ รพ.จุฬาลงกรณ์      22 ธ.ค. 2560
21 จิราพร  คำแคว่น รพ.จุฬาลงกรณ์      22 ธ.ค. 2560
22 ธนาวัลย์  นันทา รพ.ราชวิถี      22 ธ.ค. 2560
23 สุพาภรณ์  พรมบุตร รพ.ราชวิถี      22 ธ.ค. 2560
24 ณัฐวัฒน์  ว่องอังคนันท์ บ.เมดิคอลอินเทนซีฟแคร์      22 ธ.ค. 2560
25 ประภัสสร  พานิชย์ รพ.ศิริราชปิยมหาการุณ      22 ธ.ค. 2560

 

Spread the love
Posted in basic sleep tech.