ผู้ผ่านการสอบประกาศนียบัตรความรู้ความชำนาญ ระดับชำนาญการ ประจำปี 2560

ชื่อ-สกุล สังกัด วันที่ออกใบประกาศ
1 ดวงกมล  กล่อมกูล รพ.รามาธิบดี      22 ธ.ค. 2560
2 นงลักษณ์  ทับประทุม รพ.รามาธิบดี      22 ธ.ค. 2560
3 ธวัชชัย  แพนอุชชวัน รพ.ศิริราช      22 ธ.ค. 2560
4 กุสุมา  มามณี รพ.ศิริราช      22 ธ.ค. 2560
5 ดวงพร  เลิศศิลป์ รพ.ศิริราช      22 ธ.ค. 2560
6 มุกดา  กาละพันธ์ รพ.บำรุงราษฎร์      22 ธ.ค. 2560
7 เกษณี  บุญหนุน บ.เอ็นไพร  โฮลดิง      22 ธ.ค. 2560
8 ภัทรินญา  เชื้อลำพูน รพ.วิชัยยุทธ      22 ธ.ค. 2560

Spread the love
Posted in Advance sleep tech.