ประกาศรายชื่อผู้สอบผ่านประกาศนียบัตรความรู้ความชำนาญ สำหรับเจ้าหน้าที่ตรวจการนอนหลับ ระดับพื้นฐาน ประจำปี 2562

ผู้สอบผ่านประกาศนียบัตรความรู้ความชำนาญ

สำหรับเจ้าหน้าที่ตรวจการนอนหลับ

ระดับพื้นฐาน

ประจำปี 2562

No. ชื่อ-สกุล สังกัด วันที่ออกใบประกาศฯ
1 กนกพิชชา  ลีประโคน รพ.รามาธิบดี 15-พ.ย.-62
2 กัญญดา  ลีลาสิทธิกุล รพ.ธรรมศาสตร์เฉลิมพระเกียรติ 15-พ.ย.-62
3 ขนิษฐา  สุขวิทย์ รพ.บำรุงราษฏร์ 15-พ.ย.-62
4 จิตต์วดี  สืบวงษ์ รพ.ศิริราช 15-พ.ย.-62
5 จิราภรณ์  สองศรี รพ.รามาธิบดี 15-พ.ย.-62
6 ฐิตาภรณ์  เดชวิริยะวงศ์ รพ.พระมงกุฎเกล้า 15-พ.ย.-62
7 ธีระ  ชุ่มวัน รพ.ธรรมศาสตร์เฉลิมพระเกียรติ 15-พ.ย.-62
8 น้ำผึ้ง  อินทร์รจนา รพ.บำรุงราษฏร์ 15-พ.ย.-62
9 ปัทมาภรณ์  เอียดจุ้ย รพ.ศิริราช 15-พ.ย.-62
10 ปาริฉัตร  สัมมาวงค์ รพ.กรุงเทพระยอง 15-พ.ย.-62
11 พัชรินทร์  กล้าหาญ รพ.รามาธิบดี 15-พ.ย.-62
12 ภัทราพร  ภู่ทรัพย์ บ.MIC 15-พ.ย.-62
13 มยุรภัทร  สุขกระโทก รพ.รามาธิบดี 15-พ.ย.-62
14 มินชญา  ผึ่งพิมาย บ.เอ็นเค 15-พ.ย.-62
15 ศิริลักษณ์  แก้วทอง รพ.สรรพสิทธิประสงค์ อุบล 15-พ.ย.-62
16 สายรุ้ง  เบียดกลาง รพ.วิชัยยุทธ 15-พ.ย.-62
17 สุดใจ   หลอยถวิล รพ.ศิริราช 15-พ.ย.-62
18 สุรัตน์  พิทักษิณาเจนกิจ รพ.บางโพ 15-พ.ย.-62
19 อภิวัฒน์  ภูกองไชย รพ.ธรรมศาสตร์เฉลิมพระเกียรติ 15-พ.ย.-62
20 อรัญญา  สุขเกษม บ.เอ็นเค 15-พ.ย.-62
21 ไอลดา  รัตโนดม รพ.ธรรมศาสตร์เฉลิมพระเกียรติ 15-พ.ย.-62

หมายเหตุ:

  • โปรดตรวจสอบ ชื่อ-สกุล และสังกัด ของท่าน เพื่อความถูกต้องในการออกใบประกาศนียบัตรฯ
  • ท่านที่ไม่มีรายชื่อ เกิดได้จากกรณี

1. ในการสอบเพื่อขอใบประกาศนียบัตรฯ นี้ ต้องผ่านทั้งสองรายการ (MCQ และ OSCE) จึงถือว่าผ่านการสอบใบประกาศนียบัตรความรู้ความชำนาญ สำหรับเจ้าหน้าที่ตรวจการนอนหลับ ระดับพื้นฐาน

2. เอกสารประกอบการสมัครสอบเพื่อขอใบประกาศนียบัตรฯ นั้นยังไม่สมบูรณ์

  • หรือสอบถามเพิ่มเติมได้ที่ คุณธนภรณ์ (เลขาสมาคมฯ) โทร.062-436 3887, 096-712 0005

 

 

 

 

 

 

 

Spread the love
Posted in basic sleep tech, ข่าวประชาสัมพันธ์, ข่าวสารและกิจกรรม.