ประกาศรายชื่อผู้สอบผ่านประกาศนียบัตรความรู้ความชำนาญ สำหรับเจ้าหน้าที่ตรวจการนอนหลับ ระดับชำนาญการ ประจำปี 2562

ผู้สอบผ่านประกาศนียบัตรความรู้ความชำนาญ

สำหรับเจ้าหน้าที่ตรวจการนอนหลับ

ระดับชำนาญการ

ประจำปี 2562

No. ชื่อ-สกุล สังกัด วันที่ออกใบประกาศฯ
1 กรฌ์ณภัทร  จตุพรเรืองรอง ศูนย์ความเป็นเลิศทางการแพทย์ มช. 15-พ.ย.-62
2 เกวลิน  ประมูลศิลป์ รพ.มหาวิทยาลัยนเรศวร 15-พ.ย.-62
3 นัฐชญา  เรืองศรีศักดิกุล บ.MIC 15-พ.ย.-62
4 ประภัสสร  พานิชย์ รพ.ศิริราช ปิยมหาการุณย์ 15-พ.ย.-62
5 ปริวรรต  เกิดมงคล บ.MIC 15-พ.ย.-62
6 พีระพัฒน์  พิพัฒน์เขมากร บ.เอ็นเค สลีปแคร์ 15-พ.ย.-62
7 เพ็ญนภา  พวงสันเทียะ บ.อลิซ สลีป แคร์ 15-พ.ย.-62
8 ฟัยศ็อล  จำรูญศิลป์ กรุงเทพหาดใหญ่ 15-พ.ย.-62
9 อรุณวรรณ  วงษ์เดิม รพ.เจ้าพระยาอภัยภูเบศก์ 15-พ.ย.-62

หมายเหตุ:

  • โปรดตรวจสอบ ชื่อ-สกุล และสังกัด ของท่าน เพื่อความถูกต้องในการออกใบประกาศนียบัตรฯ
  • ท่านที่ไม่มีรายชื่อ เกิดได้จากกรณี

1. ในการสอบเพื่อขอใบประกาศนียบัตรฯ นี้ ต้องผ่านทั้งสองรายการ (MCQ และ Scoring) จึงถือว่าผ่านการสอบใบประกาศนียบัตรความรู้ความชำนาญ สำหรับเจ้าหน้าที่ตรวจการนอนหลับ ระดับชำนาญการ

2. เอกสารประกอบการสมัครสอบเพื่อขอใบประกาศนียบัตรฯ นั้นยังไม่สมบูรณ์

  • หรือสอบถามเพิ่มเติมได้ที่ คุณธนภรณ์ (เลขาสมาคมฯ) โทร.062-436 3887, 096-712 0005

 

 

 

 

Spread the love
Posted in Advance sleep tech, ข่าวสารและกิจกรรม.