ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบใบประกาศนียบัตรความรู้ความชำนาญเจ้าหน้าที่ตรวจการนอนหลับ ระดับพื้นฐาน ประจำปี 2562

ผู้สมัคร สอบใบประกาศนีบัตรความรู้ความชำนาญ
สำหรับเจ้าหน้าที่ตรวจการนอนหลับแห่งประเทศไทย ระดับพื้นฐาน
วันที่ 1 พฤศจิกายน 2562
ณ ห้องประชุม ชั้น 7 อาคารสมเด็จพระเทพรัตน์
โรงพยาบาลรามาธิบดี
No. Names การสอบ สังกัด
MCQ OSCE
1 นางสาว กนกพิชชา  ลีประโคน รพ.รามาธิบดี
2 นางสาว กัญญดา  ลีลาสิทธิกุล รพ.ธรรมศาสตร์เฉลิมพระเกียรติ
3 นางสาว ขนิษฐา  สุขวิทย์ รพ.บำรุงราษฏร์
4 นางสาว คีรยา  มูลทองชุน รพ.ศิริราช ปิยมหาการุณย์
5 นางสาว จอมขวัญ  ดำคง รพ.สงขลานครินทร์
6 นาย จักรีวงศ์  มาอ้น รพ.ศิริราช
7 นางสาว จิตต์วดี  สืบวงษ์ รพ.ศิริราช
8 นางสาว จิราพร  ยิ้มวิไล รพ.พระมงกุฎเกล้า
9 นางสาว จิราภรณ์  สองศรี รพ.รามาธิบดี
10 นางสาว ชญาดา  สุขสุภกิจ รพ.ธรรมศาสตร์เฉลิมพระเกียรติ
11 นางสาว ชญาภา  ฉลาด บ.แอนไพร โฮลดิง จำกัด
12 นาย ชาตรี  พลจร บ.เรส เมดิคอล
13 นางสาว ฐิตาภรณ์  เดชวิริยะวงศ์ รพ.พระมงกุฎเกล้า
14 นางสาว ดารารัตน์  แซ่จันทร์ รพ.บ้านแพ้ว
15 นางสาว ธัญทิศา  พุฒแก้ว รพ.สงขลานครินทร์
16 นาย ธีระ  ชุ่มวัน รพ.ธรรมศาสตร์เฉลิมพระเกียรติ
17 นางสาว นภาพร  เรียนพืช รพ.รามาธิบดี
18 นางสาว น้ำผึ้ง  อินทร์รจนา รพ.บำรุงราษฏร์
19 นางสาว ปัทมาภรณ์  เอียดจุ้ย รพ.ศิริราช
20 นางสาว ปาริฉัตร  สัมมาวงค์ รพ.กรุงเทพระยอง
21 นางสาว พัชรินทร์  กล้าหาญ รพ.รามาธิบดี
22 นางสาว เพ็ญนภา  โชยจอหอ รพ.วชิรพยาบาล
23 นางสาว เพิ่มศิริ  ศิริจินดาพันธ์ บ.เรส เมดิคอล
24 นางสาว ภัทราพร  ภู่ทรัพย์ บ.MIC
25 นางสาว มยุรภัทร  สุขกระโทก รพ.รามาธิบดี
26 นางสาว มินชญา  ผึ่งพิมาย บ.เอ็นเค
27 นาง ศิริลักษณ์  แก้วทอง รพ.สรรพสิทธิประสงค์ อุบล
28 นางสาว สายรุ้ง  บุญจ้ด รพ.รามาธิบดี
29 นางสาว สายรุ้ง  เบียดกลาง รพ.วิชัยยุทธ
30 นาย สุดใจ   หลอยถวิล รพ.ศิริราช
31 นางสาว สุรัตน์  พิทักษิณาเจนกิจ รพ.บางโพ
32 นางสาว เสาวนีย์  วงษาอาจ รพ.สรรพสิทธิประสงค์ อุบล
33 นางสาว เสาวนีย์  แสงชัย บ.แอนไพร โฮลดิง จำกัด
34 นาย อภิวัฒน์  ภูกองไชย รพ.ธรรมศาสตร์เฉลิมพระเกียรติ
35 นางสาว อรัญญา  สุขเกษม บ.เอ็นเค
36 นางสาว ไอลดา  รัตโนดม รพ.ธรรมศาสตร์เฉลิมพระเกียรติ

ตารางสอบ Sleep Tech ประจำปี 2562 

กรุณาตรวจสอบความถูกต้อง ชื่อ-สกุล ของท่าน และโปรดแสดงบัตรประชาชนตัวจริงในวันสอบ

หากท่านใดไม่มีรายชื่อหรือมีข้อสงสัยประการใด กรุณาติดต่อที่ คุณธนภรณ์ (เลขาสมาคมฯ)โทร.096-7120005 , 062-4363887

 

 

 

 

 

Spread the love
Posted in ข่าวสารและกิจกรรม.