ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบใบประกาศนียบัตรความรู้ความชำนาญเจ้าหน้าที่ตรวจการนอนหลับ ระดับชำนาญการ ประจำปี 2562

ผู้สมัคร สอบใบประกาศนีบัตรความรู้ความชำนาญ
สำหรับเจ้าหน้าที่ตรวจการนอนหลับแห่งประเทศไทย ระดับชำนาญการ
วันที่ 29  ตุลาคม  2562
ณ ห้องคอมพิวเตอร์ ชั้น 3 ห้อง 319
อาคารเรียนและปฏิบัติการรวมด้านโรงเรียนการแพทย์และพยาบาล
คณะแพทยศาสตร์ รพ.รามาธิบดี
No. Names การสอบ สังกัด
MCQ Scoring
1 นางสาว กรฌ์ณภัทร  จตุพรเรืองรอง ศูนย์ความเป็นเลิศทางการแพทย์ มช.
2 นางสาว เกวลิน  ประมูลศิลป์ รพ.มหาวิทยาลัยนเรศวร
3 นาง ธณาวัลย์  นันทา รพ.ราชวิถี
4 นางสาว นัฐชญา  เรืองศรีศักดิกุล บ.MIC
5 นาง นิตยา  ภูเก้าล้วน รพ.ตรัง
6 นางสาว เบญจวรรณ   พนมเสริฐ บ.MIC
7 นางสาว ประภัสสร  พานิชย์ รพ.ศิริราช ปิยมหาการุณย์
8 นาย ปริวรรต  เกิดมงคล บ.MIC
9 นางสาว ปัทมา  ประดับ ศูนย์ความเป็นเลิศทางการแพทย์ มช.
10 นางสาว ไปรยา  ปิ่นทอง สถาบันโรคทรวงอก
11 นาย พีระพัฒน์  พิพัฒน์เขมากร บ.เอ็นเค สลีปแคร์
12 นางสาว เพ็ญนภา  พวงสันเทียะ บ.อลิซ สลีป แคร์
13 นาย ฟัยศ็อล  จำรูญศิลป์ รพ.กรุงเทพหาดใหญ่
14 นางสาว รังสิมันต์  ไก่งาม ศูนย์ความเป็นเลิศทางการแพทย์ มช.
15 นาย สันติ  โพธิ์สลาย บ.MIC
16 นางสาว อรุณวรรณ  วงษ์เดิม รพ.เจ้าพระยาอภัยภูเบศก์

 

ตารางสอบ Sleep Tech ประจำปี 2562 kanlaya edited 15.9.2019

กรุณาตรวจสอบความถูกต้อง ชื่อ-สกุล ของท่าน พร้อมแสดงบัตรประชาชนตัวจริงในวันสอบ

หากท่านใดไม่มีรายชื่อหรือมีข้อสงสัยประการใด ติดต่อสอบถามได้ที่ คุณธนภรณ์ (เลขาสมาคมฯ)โทร.096-7120005 , 062-4363887

Spread the love
Posted in Advance sleep tech, ข่าวประชาสัมพันธ์, ข่าวสารและกิจกรรม.