ประกาศรับสมัครสอบ ประกาศนียบัตรความรู้ความชำนาญ นักตรวจการนอนหลับ ประจำปี 2562

การสอบประกาศนียบัตรความรู้ความชำนาญนักตรวจการนอนหลับประจำปี 2562

ณ โรงพยาบาลรามาธิบดี

  • การสอบระดับชำนาญการ (Advance level) สอบวันที่ 29  ตุลาคม  2562

ใบสมัครสอบใบประกาศนียบัตร Advance level

ใบรับรองประสบการณ์ในการตรวจการนอนหลับ

ตารางสอบ Sleep Tech ประจำปี 2562

ใบสมัครสมาชิก 

คุณสมบัติ และวิธีการสมัคร Examination Advance_2019

  • การสอบระดับพื้นฐาน (Basic level) สอบวันที่ 1 พฤศจิกายน  2562

ใบสมัครสอบใบประกาศนียบัตร Basic

ใบสมัครสมาชิก 

ใบรับรองประสบการณ์ในการตรวจการนอนหลับ

ใบรับรองการทำงาน วุฒิ ม.6

ตารางสอบ Sleep Tech ประจำปี 2562

คุณสมบัติ และวิธีการสมัคร Examination Basic_2019

 

 

 

 

 

 

Spread the love
Posted in Advance sleep tech, basic sleep tech, ข่าวประชาสัมพันธ์, ข่าวสารและกิจกรรม, ความรู้.