ประกาศผู้ผ่านการสอบใบประกาศนีบัตรความรู้ความชำนาญ สำหรับเจ้าหน้าที่ตรวจการนอนหลับ ระดับพื้นฐาน ประจำปี 2564

รายชื่อผู้สอบผ่านประกาศนียบัตรความรู้ความชำนาญ

สำหรับเจ้าหน้าที่ตรวจการนอนหลับ

ระดับพื้นฐาน

ประจำปี 2564

หมายเหตุ: โดยการตัดสินของคณะกรรมการเป็นที่สิ้นสุด

  • กรุณาตรวจสอบ ชื่อ-สกุล และสังกัดของท่าน เพื่อความถูกต้องในการออกใบประกาศฯ
  • ท่านที่ไม่มีรายชื่อ เกิดได้จาก
  • ในการสอบเพื่อขอใบประกาศนียบัตรฯ นี้ ต้องผ่านทั้งสองรายการ (MCQ และ OSCE) จึงจะถือว่าผ่านการสอบใบประกาศนียบัตรความรู้ความชำนาญสำหรับเจ้าหน้าที่ตรวจการนอนหลับ ระดับพื้นฐาน
  • หรือการนำส่งเอกสารการสมัครสอบของท่านยังไม่สมบูรณ์

หากมีข้อสงสัยประการใด ติดต่อประสานงานได้ที่ คุณธนภรณ์ รัตนทากุล (เลขาสมาคมฯ) โทร. 062-436 3887, 096-712 0005

ลำดับ ชื่อ-สกุล สังกัด ประกาศ ณ วันที่
1 กัณธิดา  ภมรพล รพ.พระมงกุฎเกล้า 18 มีนาคม 2565
2 ชญาดา  สุขสุภกิจ รพ.ธรรมศาสตร์เฉลิมพระเกียรติ 18 มีนาคม 2565
3 ชนาธิป  แซ่ลี้ รพ.ศิริราช  ปิยมหาการุณ 18 มีนาคม 2565
4 ชาญวิทย์  จารุสุธรรม อิสระ 18 มีนาคม 2565
5 ฐิติรัตน์  เพ็ญสุข บ.เซนต์เมด 18 มีนาคม 2565
6 ธนัตถ์สรณ์ อำภาสุวรรณ สถาบันประสาทวิทยา 18 มีนาคม 2565
7 นงลักษณ์  เดชมณี รพ.สุราษฎร์ธานี 18 มีนาคม 2565
8 นภาพร  เรียนพืช รพ.รามาธิบดี 18 มีนาคม 2565
9 บุษรินทร์  ปายหาญ รพ.เชียงรายประชานุเคราะห์ 18 มีนาคม 2565
10 ปรียากร เพชรรัตน์ บ.เบรนด์ไดนามิก 18 มีนาคม 2565
11 ปาริฉัตร  พลชัย รพ.วชิรพยาบาล 18 มีนาคม 2565
12 พิราวรรณ  เบ็ญจชาติ รพ.รามาธิบดี 18 มีนาคม 2565
13 พีรดา  หมัดสี รพ.สงขลานครินทร์ 18 มีนาคม 2565
14 รัฐพงศ์  คล้ายสินธุ์ รพ.ธรรมศาสตร์เฉลิมพระเกียรติ 18 มีนาคม 2565
15 รุ่งนภา ทองทิพย์ รพ.เจ้าพระยาอภัยภูเบศร 18 มีนาคม 2565
16 วรรดี  รักอิ่ม รพ.สงขลานครินทร์ 18 มีนาคม 2565
17 สายรุ้ง  บุญจัด รพ.รามาธิบดี 18 มีนาคม 2565
Spread the love
Posted in Advance sleep tech, basic sleep tech, ข่าวประชาสัมพันธ์, ข่าวสารและกิจกรรม.