ประกาศผู้ผ่านการสอบใบประกาศนีบัตรความรู้ความชำนาญ สำหรับเจ้าหน้าที่ตรวจการนอนหลับ ระดับชำนาญการ ประจำปี 2564

รายชื่อผู้สอบผ่านประกาศนียบัตรความรู้ความชำนาญ

สำหรับเจ้าหน้าที่ตรวจการนอนหลับ

ระดับชำนาญการ

ประจำปี 2564

หมายเหตุ: โดยการตัดสินของคณะกรรมการเป็นที่สิ้นสุด

  • กรุณาตรวจสอบ ชื่อ-สกุล และสังกัดของท่าน เพื่อความถูกต้องในการออกใบประกาศฯ
  • ท่านที่ไม่มีรายชื่อ เกิดได้จาก
  • ในการสอบเพื่อขอใบประกาศนียบัตรฯ นี้ ต้องผ่านทั้งสองรายการ (MCQ และ Scoring PSG) จึงจะถือว่าผ่านการสอบใบประกาศนียบัตรความรู้ความชำนาญสำหรับเจ้าหน้าที่ตรวจการนอนหลับ ระดับชำนาญการ
  • หรือการนำส่งเอกสาร ของผู้สมัครสอบนั้นยังไม่สมบูรณ์

หากมีข้อสงสัยประการใด ติดต่อประสานงานได้ที่ คุณธนภรณ์ รัตนทากุล (เลขาสมาคมฯ) โทร. 062-436 3887, 096-712 0005

ลำดับ ชื่อ – สกุล สังกัด ประกาศ ณ วันที่
1 ขุนพล  มะโหฬาร รพ.ศิริราช 18 มีนาคม 2565
2 คีรยา  มูลทองชุน รพ.ศิริราช ปิยมหาการุณย์ 18 มีนาคม 2565
3 จอมขวัญ  ดำคง รพ.สงขลานครินทร์ 18 มีนาคม 2565
4 จิตต์วดี  สืบวงษ์ รพ.ศิริราช 18 มีนาคม 2565
5 จิรัชญา แสนสุข รพ.จุฬาลงกรณ์ 18 มีนาคม 2565
6 ณัฐพล  พรมลี รพ.ศิริราช 18 มีนาคม 2565
7 ณัฐพันธ์  ชินทร์นลัย รพ.ธรรมศาสตร์เฉลิมพระเกียรติ 18 มีนาคม 2565
8 ดารารัตน์  แซ่จันทร์ รพ.บ้านแพ้ว 18 มีนาคม 2565
9 ดารารัตน์ เทพบุดดี รพ.วชิรพยาบาล 18 มีนาคม 2565
10 ธัญทิศา  พุฒแก้ว รพ.สงขลานครินทร์ 18 มีนาคม 2565
11 นันท์นภัส  ตติยศุภกรกุล รพ.บ้านแพ้ว 18 มีนาคม 2565
12 นาตยา  พึ่งบาง รพ.บ้านแพ้ว 18 มีนาคม 2565
13 น้ำผึ้ง  อินทร์รจนา รพ.บำรุงราษฎร์ 18 มีนาคม 2565
14 เบญจรัตน์  รัตนจักร รพ.วชิรพยาบาล 18 มีนาคม 2565
15 เบญจวรรณ  ทองเคลื่อน รพ.สงขลานครินทร์ 18 มีนาคม 2565
16 ปัทมาภรณ์  เอียดจุ้ย รพ.ศิริราช 18 มีนาคม 2565
17 พรรณรายณ์ กิจการ รพ.จุฬาลงกรณ์ 18 มีนาคม 2565
18 ภัทราพร  ภู่ทรัพย์ บ.MIC 18 มีนาคม 2565
19 มยุรภัทร  สุขกระโทก รพ.รามาธิบดี 18 มีนาคม 2565
20 มารศรี  เกตุสีระ รพ.ธรรมศาสตร์เฉลิมพระเกียรติ 18 มีนาคม 2565
21 อนุชา  วงกันยา รพ.ธรรมศาสตร์เฉลิมพระเกียรติ 18 มีนาคม 2565
22 อรัญญา  สุขเกษม อิสระ 18 มีนาคม 2565
23 เอกภพ  บุญยาสัย รพ.ธรรมศาสตร์เฉลิมพระเกียรติ 18 มีนาคม 2565

 

Spread the love
Posted in Advance sleep tech, basic sleep tech, download, ข่าวประชาสัมพันธ์, ข่าวสารและกิจกรรม.