ด่วนที่สุด…ประกาศจากสมาคมนิทราเวชศาสตร์

ประกาศจากสมาคมนิทราเวชศาสตร์

            เชิญแพทย์ผู้สนใจยื่นคำขอสมัครสอบเพื่อหนังสืออนุมัติฯ แสดงความรู้ความชำนาญในการประกอบวิชาชีพเวชกรรม อนุสาขาอายุรศาสตร์การนอนหลับ ท่านสามารถยื่นความจำนงขอสมัครสอบ โดยขอขึ้นทะเบียนเพื่อรอสอบ หรือคิดว่าจะครบเกณฑ์ภายใน 5 ปีนี้ แจ้งมาทางสมาคมฯ

โดยมีกำหนดการดังนี้

1.ยื่นความจำนงพร้อมหลักฐานประกอบการพิจารณา มาที่สมาคมฯ ภายในวันที่ 5 เมษายน 2564

โดยส่งหลักฐานมาที่    E-mail: tasm.sleep2017@gmail.com

2.ตรวจสอบเกณฑ์คุณสมบัติการสอบเพื่อหนังสืออนุมัติฯ ไฟล์แนบ หนังสือรับรองงาน    มาตราฐานคุณวุฒิความรู้ความชำนาญ

 

ขอแสดงความนับถือ
พลโท ดร.นพ.โยธิน ชินวลัญช์
นายกสมาคมนิทราเวชศาสตร์
ประกาศ ณ วันที่ 2 เมษายน 2564

ประสานงานได้ที่
คุณธนภรณ์  รัตนทากุล
โทร. 096-712 0005, 062-436 3887

Spread the love
Posted in ข่าวประชาสัมพันธ์, ข่าวสารและกิจกรรม.