งานประชุม Precongress Workshop1: “Dental Sleep Medicine”

สมาคมโรคจากการหลับแห่งประเทศไทย

ร่วมกับ

ศูนย์โรคการนอนหลับ โรงพยาบาลรามาธิบดี

PRECONGRESS WORKSHOP 1 : “Dental Sleep Medicine”

Topic: Oral appliance treatment in OSA: Essential clinical practice for dentists physicians and sleep technologists

วันที่  7  สิงหาคม  2562 เวลา 8.00-16.15 น.

ห้องประชุมชั้น 9 อาคารเรียนและปฏิบัติการรวมด้านการแพทย์และโรงเรียนพยาบาลรามาธิบดี

คณะแพทยศาสตร์ โรงพยาบาลรามาธิบดี

ตารางการประชุม

08.00-08.30 .    ลงทะเบียน

08.30-09.15 น.     Physiology of sleep and basic polysomnography

                                  SDB/OSA: pathophysiology, comorbidities, diagnostic parameters,                                      treatments

อ.พญ.วิสาข์สิริ ตันตระกูล

09.15-09.35:       Myofunctional therapy

อ.พญ.วิสาข์สิริ ตันตระกูล

09.35-10.05 น.   Screening and referring for diagnosis:

                               Patient sleep interview, comprehensive examination, record keeping                                 and goal setting

พันโทหญิง ทพญ.วิภาสินี พัวประดิษฐ์

10.05-10.15 น.    Refreshment break

10.15-11.10 น.     Oral appliance definition, function, features, selection, delivery and                                    titration

10.15-10.50:       Oral appliance definition function and features

                               Standards of practice for oral appliance in OSA

ผศ.ดร.ทพญ.เปรมทิพย์ ชลิดาพงศ์

10:50-11.10:       Delivery, Acclimatization and Titration

ผศ.ทพ. ศุภกิจ เพียรจิตเลิศขจร

11.10-11.30 น.     Identification and management of pain and dysfunction of TMJ and                                    masticatory muscles in patients using oral appliance

รศ.ดร.ทพ.สมศักดิ์ ไมตรีรัตนกุล

11:30-11:50 น.     Selecting right patients to maximize success for oral appliance                                              therapy

ผศ.ทพ. ศุภกิจ เพียรจิตเลิศขจร

11:50-12:10 น.     Sleep Bruxism and OSA

ผศ.ทพญ.พนมพร วานิชชานนท์

12.10-13.10 น.     Lunch

13.10-13.50 น.     Dental treatments of OSA beyond oral appliance therapy

13.10-13.30 น.     Orthodontic treatment in OSA

ผศ.ทพ. ศุภกิจ เพียรจิตเลิศขจร

13:30-13:50 น.    Maxillo-mandibular advancement surgery in OSA

ทพ.ดร.อมรพงษ์ วชิรมน

13.50-14.00 น.     Refreshment break

14.00-16.00 น.    Workshop in the patient with OSA

14.00-14.30:         Life demonstration in the patient

ผศ.ทพ. ศุภกิจ เพียรจิตเลิศขจร

14.30-15.45:         Group practice in patients

ทพญ.นิธิมา อิ่มเอิบสิน (moderator)

รศ.ดร.ทพ.สมศักดิ์ ไมตรีรัตนกุล

ผศ.ทพญ.พนมพร วานิชชานนท์

ผศ.ดร.ทพญ.เปรมทิพย์ ชลิดาพงศ์

ผศ.ทพ. ศุภกิจ เพียรจิตเลิศขจร

ทพ.ดร.อมรพงษ์ วชิรมน

พันโทหญิง ทพญ.วิภาสินี พัวประดิษฐ์

15.45-16.15:       Panel questions and answers and closing remarks

สำรองที่นั่งและสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่คุณธนภรณ์ (เลขาสมาคมฯ)โทร. 096-712 0005 , 062-436 3887

หนังสือเชิญประชุมไม่เป็นวันลา งานประชุมวิชาการประจำปี 2562

ใบลงทะเบียน งานประชุมวิชาการประจำปีและPrecongress_24.4.2019.

ตารางกำหนดการ_OA-Workshop_7Aug2019_Final_10042019

ใบสมัครสมาชิก update_5.3.19

Spread the love
Posted in ข่าวสารและกิจกรรม, ความรู้, สำหรับประชาชนทั่วไป, สำหรับแพทย์.