คำแนะนำสำหรับการวินิจฉัยและดูแลรักษา ภาวะหยุดหายใจขณะหลับจากการอุดกั้นในประเทศไทย สำหรับผู้ใหญ่ พ.ศ.2560

คำแนะนำสำหรับการวินิจฉัยและดูแลรักษา
ภาวะหยุดหายใจขณะหลับจากการอุดกั้นในประเทศไทย
สำหรับผู้ใหญ่ พ.ศ.2560
Clinical Recommendations for Diagnosis and Management of Obstructive Sleep Apnea
in Thailand for Adults 2017

จัดทำโดย

สมาคมโรคจากการหลับแห่งประเทศไทย
สมาคมนิทราเวชศาสตร์
สมาคมอุรเวชช์แห่งประเทศไทย ในพระบรมราชูปถัมภ์ (รอนำเสนอ)
สมาคมประสาทวิทยาแห่งประเทศไทย (รอนำเสนอ)
ราชวิทยาลัยอายุรแพทย์แห่งประเทศไทย (รอนำเสนอ)

Spread the love
Posted in ความรู้, สำหรับแพทย์.