สมาคมโรคจากการหลับแห่งประเทศไทย
ร่วมกับ
ศูนย์นิทราเวช โรงพยาบาลจุฬาลงกรณ์

การอบรมเชิงปฏิบัติการสำหรับเจ้าหน้าที่ตรวจการนอนหลับระดับพื้นฐาน ครั้งที่ 9
“The 9th Polysomnography (PSG) Training: Basic Level”

ระหว่างวันที่ 4 – 8 สิงหาคม 2561
ณ ห้องคอมพิวเตอร์ (801/1B, 801/2A) ชั้น 8 อาคาร อปร. โรงพยาบาลจุฬาลงกรณ์ สภากาชาดไทย

ตารางอบรม Basic sleep tech 2018_

ใบลงทะเบียนอบรม Basic ปี61

จดหมายไม่เป็นวันลางานประชุมวิชาการประจำปี61

 

 

 

 

Spread the love
Posted in ข่าวสารและกิจกรรม.