สมาคมโรคจากการหลับแห่งประเทศไทย

ร่วมกับ

ศูนย์นิทราเวช โรงพยาบาลจุฬาลงกรณ์

การอบรมเชิงปฏิบัติการสำหรับเจ้าหน้าที่ตรวจการนอนหลับครั้งที่ 5

“The 5th Polysomnography (PSG) Training: Advance Level”

ระหว่างวันที่ 6 – 8 สิงหาคม 2561

ณ ห้องคอมพิวเตอร์ (801/1B, 801/2A) ชั้น 8 อาคารอปร

โรงพยาบาลจุฬาลงกรณ์ สภากาชาดไทย

 

ตารางอบรม Sleep Advance Level 2018_

ใบลงทะเบียนอบรม Advance ปี61

จดหมายไม่เป็นวันลางานประชุมวิชาการประจำปี61

 

Spread the love
Posted in ข่าวสารและกิจกรรม.