Cognitive Behavioral Therapy for Insomnia (CBT-I)

Workshop :  Hands-on

วันพุธที่ 8 สิงหาคม 2561

เวลา 13.00-16.00 น.

จัดโดย..

ผศ.พญ.ทานตะวัน  อวิรุทธ์วรกุล

ณ โรงพยาบาลจุฬาลงกรณ์ สภากาชาดไทย

 

 

ตาราง Workshop CBT-I ปี 61

ใบลงทะเบียน CBTI ปี 2561

จดหมายไม่เป็นวันลางานประชุมวิชาการประจำปี61

 

 

 

Spread the love
Posted in ข่าวสารและกิจกรรม, งานอบรม.