การประกวด “Sleep Research Oral Presentation Contest” ประจำปี2561

 

สมาคมโรคจากการหลับแห่งประเทศไทย กำหนดจัดการประชุมวิชาการประจำปี   ประจำปี 2561 ระหว่าง  วันที่ 9-10 สิงหาคม 2561 ณ อาคาร อปร.ชั้น 3 โรงพยาบาลจุฬาลงกรณ์ สภากาชาดไทย โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อส่งเสริมความรู้วิวัฒนาการใหม่ๆและแลกเปลี่ยนความรู้ด้านโรคจากการนอนหลับ ในการประชุมดังกล่าว ได้จัดให้มีการประกวดผลงานวิจัยของแพทย์ หรือบุคลากรทางการแพทย์ ที่สนใจโรค หรือภาวะผิดปกติจากการหลับ ขอให้ผู้สนใจส่งผลงานวิจัย ภายใน 15 กรกฎาคม 2561 เพื่อให้คณะกรรมการฯประเมินผลงานจากบทคัดย่อ เพื่อนำเสนอในงานประชุมวิชาการประจำปีในวันที่ 9 สิงหาคม 2561 สำหรับรูปแบบการประกวดจะจัดให้นำเสนอ ในรูปแบบของ Free papers (Oral presentation หรือ poster presentation)

หากแพทย์ หรือบุคลากรทางการแพทย์มีความสนใจ ต้องการส่งผลงานวิจัย เข้าร่วมประกวด และนำเสนอ กรุณาส่งบทคัดย่อ พร้อมแบบฟอร์ม ทาง E-mail:annualmeeting.sst@gmail.com  ภายในวันที่ 15 กรกฎาคม 2561 และจะมีการตอบกลับทาง E-mail ตอบรับการสมัคร หากผู้สมัครท่านใดไม่ได้รับการตอบรับทาง E-mail กรุณาติดต่อกลับมา ยังโทรศัพท์ หมายเลข (096) 712-0005 และ (062)436-3887  คุณธนภรณ์  รัตนทากุล  เจ้าหน้าที่ประสานงาน

รายละเอียดการส่งผลงาน

หนังสือเชิญส่งประกวดผลงานวิจัยปี 61

ระเบียบการประกวดผลงานวิจัย ปี2561

 

 

 

 

 

Spread the love
Posted in ข่าวประชาสัมพันธ์, ข่าวสารและกิจกรรม.