คุณอยู่ที่นี่

basic

ท่านที่ไม่มีรายชื่อดังในประกาศนี้อาจเกิดได้จากหลายกรณี ได้แก่

1.     ผู้ที่สอบไม่ผ่านทั้งสองส่วน (MCQ และ OSCE)

2.     ผู้ที่สอบผ่านเพียงส่วนเดียว (MCQ หรือ OSCE)

3.     ผู้ที่เอกสารยังไม่สมบูรณ์

หมายเหตุ  สมาคมฯจะส่งจดหมายแจ้งผลการสอบอย่างเป็นทางการเป็นลายลักษณ์อักษรไปยังท่านโดยตรง

รายชื่อผู้ได้รับใบประกาศนียบัตรเจ้าหน้าที่ตรวจการนอนหลับระดับพื้นฐาน
           

ลำดับที่

ชื่อ- นามสกุล

สถานที่ติดต่อ

วันที่รับใบประกาศฯ

1

น.ส.

เอื้อมพร

ศิริพันธ์

รพ.ศิริราช

Monday, March 11, 54

2

นาย

สุธี

แสงแก้ว

รพ.ศิริราช

Monday, March 11, 54

3

นาย

ณัฐพล

พรมลี

รพ.ศิริราช

Monday, March 11, 54

4

นาย

กรรณกร

อินทรขำ

รพ.ธรรมศาสตร์เฉลิมพระเกียรติ

Monday, March 11, 54

5

นาย

วิเชียร

ศรีลำ

รพ.ศิริราช

Monday, March 11, 54

6

นาย

ภาคภูมิ

เชยชีพ

รพ.ศิริราช

Monday, March 11, 54

7

นาง

สิริวรรณ

ล้อมวงษ์

รพ.รามาธิบดี

Monday, March 11, 54

8

น.ส.

สมลักษณ์

อันวิเศษ

รพ.รามาธิบดี

Monday, March 11, 54

9

น.ส.

จิราพร

หนองขุ่นสาร

รพ.จุฬากรณ์ลงกรณ์

Monday, March 11, 54

10

น.ส.

ธัญชนก

รูปงาม

คณะแพทยศาสตร์วชิรพยาบาล

Monday, March 11, 54

11

น.ส.

โชตินารถ

ศรีโสภา

รพ.จุฬากรณ์ลงกรณ์

Monday, March 11, 54

12

นาย

อุดมพงษ์

สกุลทอง

รพ.จุฬากรณ์ลงกรณ์

Monday, March 11, 54

13

น.ส.

ฐิติณัฐ

ประทีปธีรานันต์

รพ.กรุงเทพคริสเตียน

Monday, March 11, 54

14

น.ส.

วิจิตรา

หงษ์ทอง

รพ.รามาธิบดี

Monday, March 11, 54

 

     

15

น.ส.

ดารารัตน์

กล่ำถนอม

ร.พ.

จุฬาลงกรณ์

30 เมษายน 2556

16

น.ส.

ช่อเพชร

สาลีสิงห์

ร.พ.

ศิริราช

30 เมษายน 2556

17

จ.ส.อ.

สถาพร

บุญเจริญ

ร.พ.

พระมงกุฏ

30 เมษายน 2556

18

น.ส.

ภัทรพร

บวงเพ็ชร

ร.พ.

จุฬาลงกรณ์

30 เมษายน 2556

19

น.ส.

ยุวเรศ

ขันคำนันต๊ะ

ร.พ.

รามาฯ

30 เมษายน 2556

20

น.ส.

รัตตินันทร์

อัครลือพงศ์

ร.พ.

กรุงเทพ พัทยา

30 เมษายน 2556

21

น.ส.

กนกวรรณ

รัตนแสงเลิศ

ร.พ.

ศิริราช

30 เมษายน 2556

22

น.ส.

มนฤทัย

เด่นดวง

ร.พ.

ศิริราช

30 เมษายน 2556

23

น.ส.

วนิดา

ศรีรินทร์

ร.พ.

ศิริราช

30 เมษายน 2556

24

นาย

สุทัศน์

พิภพสุทธิไพบูลย์

ร.พ.

ศิริราช

30 เมษายน 2556

25

น.ส.

สิมาพร

บุตรขำ

ร.พ.

ศิริราช

30 เมษายน 2556

26

นาย

ธวัชชัย

แพนอุชชวัน

ร.พ.

ศิริราช

30 เมษายน 2556

27

น.ส.

นงค์นุช

หอมมาลี

ร.พ.

ศิริราช

30 เมษายน 2556

ผลสอบผู้ที่ได้รับใบประกาศนียบัตรเจ้าหน้าที่ตรวจการนอนหลับระดับพื้นฐาน 2557

 
 
 
 

28

นางสาว

ดวงพร

เลิศศิลป์

รพ.ศิริราช

10 ตุลาคม 2557

29

นาย

เอก

ทับเกตุ

รพ.พระมงกุฎเกล้า

10 ตุลาคม 2557

30

นางสาว

ชุรีพร

คำแคว่น

รพ.จุฬาลงกรณ์

10 ตุลาคม 2557

31

นาง

การ์ตีนี

แวอาแซ

รพ.สงขลานครินทร์

10 ตุลาคม 2557

32

นางสาว

สุวิภา

ศศิภานนท์

รพ.ศิริราช

10 ตุลาคม 2557

33

นางสาว

อรนีย์

ทับวัง

สถาบันโรคทรวงอก

10 ตุลาคม 2557

34

นาย

ประสิทธิ์

ชัยลาด

รพ.ศิริราช

10 ตุลาคม 2557

35

นาง

ศันสนีย์

พวงทวาย

สถาบันโรคทรวงอก

10 ตุลาคม 2557

36

นาง

จิตลัดดา

ไชยมงคล

รพ.สงขลานครินทร์

10 ตุลาคม 2557

37

นางสาว

สาวิตรี

อักโขมี

รพ.สงขลานครินทร์

10 ตุลาคม 2557

38

นางสาว

นงลักษณ์

ทับประทุม

รพ.รามาธิบดี

10 ตุลาคม 2557

39

นางสาว

สมหมาย

สมบูรณ์วงศ์

รพ.ธนบุรี

10 ตุลาคม 2557

40

นาย

วฤทธิ์

นามจริง

รพ.กรุงเทพ

10 ตุลาคม 2557

41

นาง

นันท์นภัส

สายบริสุทธิ์

รพ.ธรรมศาสตร์เฉลิมพระเกียรติ

10 ตุลาคม 2557

42

นาง

ทัศนีย์

กริฟฟิน

รพ.รามาธิบดี

10 ตุลาคม 2557

43

นาง

ปทุมรัตน์

อุดมพันธ์

รพ.ศรีสะเกษ

10 ตุลาคม 2557

44

นางสาว

นิศารัตน์

เถื่อนสุวรรณ์

 

10 ตุลาคม 2557

45

นางสาว

ธณัชภร

ไตรยุทธ

รพ.พระมงกุฎเกล้า

10 ตุลาคม 2557

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ผลการสอบเจ้าหน้าที่ตรวจการนอนหลับระดับพื้นฐาน ประจำปี 2558

46

นางสาว

กสุมา

มามณี

รพ.ศิริราช

24 สิงหาคม 2558

47

นางสาว

เกษณี

บญหนุน

บริษัท แอนไพร โฮลดิง จํากัด

24 สิงหาคม 2558

48

นางสาว

จุฑารัตน์    ทดอู๋

รพ.กรุงเทพพทยา

24 สิงหาคม 2558

49

นาย

เจริญชัย

ชื่นหน่าย

บริษัท แอนไพร โฮลดิง จํากัด

24 สิงหาคม 2558

50

นางสาว

ชรัญญา

เรือนมูล

รพ.บํารุงราษฎร์

24 สิงหาคม 2558

51

นางสาว

ดวงกมล    กล่อมกูล

รพ.รามาธิบดี

24 สิงหาคม 2558

52

นางสาว

ดารารัตน์   เทพบุดดี

รพ.วชิรพยาบาล

24 สิงหาคม 2558

53

นาย

ธวัชชัย

พลากุล

รพ.กรุงเทพ

24 สิงหาคม 2558

54

นาง

นิตยา

ภูเก้าล้วน

รพ.ตรัง

24 สิงหาคม 2558

55

นางสาว

นิลวรรณ   ปาลวัฒน์

รพ.ธรรมศาสตร์เฉลิมพระเกียรติ

24 สิงหาคม 2558

56

นางสาว

ปัทมา

ผลพิบูลย์

รพ.บํารุงราษฎร์

24 สิงหาคม 2558

57

นางสาว

มุกดา

กาละพันธ์

รพ.บํารุงราษฎร์อินเตอร์เนชั่นแนล

24 สิงหาคม 2558

58

นางสาว

รุ่งฤดี

สิงห์เปี่ยม

สถาบันโรคทรวงอก

24 สิงหาคม 2558

59

นางสาว

วัลภา

พัฒนบุบผา

รพ.วชิรพยาบาล

24 สิงหาคม 2558

60

นางสาว

วินิตา

อ่อนละมุล

รพ.ศิริราชปิยมหาราชการุณย์

24 สิงหาคม 2558

61

นาง

วิวรรธณี   ทางเจิรญ

สถาบันสุขภาพเด็กแห่งชาติมหาราชินี

24 สิงหาคม 2558

62

นางสาว

ศิวะพร    ภวภูตานนท์ ณ มหาสารคาม

สถาบันโรคทรวงอก

24 สิงหาคม 2558

63

นางสาว

สุรตา

สารมานิตย์

รพ.ยันฮี

24 สิงหาคม 2558

64

นาย

อรรถพล พิมลรัตน์

รพ.วชิรพยาบาล

24 สิงหาคม 2558

 

ประกาศผลสอบเจ้าหน้าที่ตรวจการนอนหลับระดับพื้นฐาน ประจำปี 2559
         
65 นาย ฟัยศ็อล จำรูญศิลป์ รพ.กรุงเทพหาดใหญ่ 28  ตุลาคม 2559
66 นส. พจนา อยู่เล่ห์ บริษัท MIC 28  ตุลาคม 2559
67 นาย ขุนพล มะโหฬาร รพ.ศิริราช 28  ตุลาคม 2559
68 นส. ธิติมา แก้วคำ รพ.ศิริราช 28  ตุลาคม 2559
69 นส. ไปรยา ปิ่นทอง สถาบันโรคทรวงอก 28  ตุลาคม 2559
70 นส. เกษสุดา หีตพัฒน์ สถาบันโรคทรวงอก 28  ตุลาคม 2559
71 นส. พัชรีย์ กาญจนะ รพ.รามาธิบดี 28  ตุลาคม 2559
72 นส. สินีรัตน์ สกุลเทพ รพ.กรุงเทพภูเก็ต 28  ตุลาคม 2559
73 นาย วีระ วิรุณพันธ์ รพ.กรุงเทพ 28  ตุลาคม 2559
74 นส. วิยุดา ทอนศรี รพ.กรุงเทพ 28  ตุลาคม 2559
75 นส. บังอร คะหาร รพ.บำรุงราษฎร์ 28  ตุลาคม 2559
76 ร.อ.หญิง อังคณา คำสอน รพ.ภูมิพลอดุลยเดช 28  ตุลาคม 2559
77 นส. รัชรินทร์ สุมิรัตนะ บ.แอนไพ อีควิปเม้นท์ จำกัด 28  ตุลาคม 2559
78 นส. ปริญาภา เทียมระกิจ รพ.จุฬาลงกรณ์ 28  ตุลาคม 2559
79 นส. ยุภาวดี อินธิแสง รพ.กรุงเทพสนามจันทร์ 28  ตุลาคม 2559
80 นส. ปรียนันท์ ตันติพงษ์วณิช ศิริราชปิยะมหาราชย์การุณ 28  ตุลาคม 2559
81 นส. อัมภรณ์ รอดเจริญ ศิริราชปิยะมหาราชย์การุณ 28  ตุลาคม 2559
82 นส. รติรัตน์ วรสุธานีวรรณ รพ.มหาราชนครเชียงใหม่ 28  ตุลาคม 2559