คุณอยู่ที่นี่

training advance

รายชื่อผู้ได้รับใบประกาศนียบัตรระดับชำนาญการ
           
ลำดับที่ ชื่อ- นามสกุล สถานที่ติดต่อ วันที่รับใบประกาศฯ
1 นาย สุวัฒน์ ตั้งจิตยงสิวะ รพ.ศิริราช Friday, October 5, 53
2 นาย ชนะ นฤมาน รพ.ศิริราช Friday, October 5, 53
3 นส. อนงค์ เนื่องรัสมี รพ.จุฬาฯ Friday, October 5, 53
4 นาง วรกต สุวรรณสถิตย์ รพ.รามาธิบดี Friday, October 5, 53
5 นส. เจนจิรา เพ็งแจ่ม รพ.รามาธิบดี Friday, October 5, 53
6 นาง อัญชลี ลี้จากภัย รพ.รามาธิบดี Friday, October 5, 53
7 นาง ชวนชม บำรุงเสนา รพ.สงขลานครินทร์

Friday, October 5, 53

 

ผลการสอบเจ้าหน้าที่ตรวจการนอนหลับระดับชำนาญการ ประจำปี 2558

8 นาย กรรณกร      อินทรขํา รพ.ธรรมศาสตร์เฉลิมพระเกียรติ 24 สิงหาคม 2558
9 นาง การ์ตีนี        แวอาแซ รพ.สงขลานครินทร์ 24 สิงหาคม 2558
10 นางสาว ดารารัตน์    กลํ่าถนอม รพ.จุฬาฯ 24 สิงหาคม 2558
11 นาง ศันสนีย์      พวงทาวาย สถาบันโรคทรวงอก 24 สิงหาคม 2558

 

ประกาศผลสอบเจ้าหน้าที่ตรวจการนอนหลับระดับชำนาญการ ประจำปี 2559
12 นาย เอก ทับเกตุ รพ.พระมงกุฎเกล้า
13 นส. วิจิตรา หงษ์ทอง รพ.รามาธิบดี
14 นส. ธณัชภร ไตรยุทธ รพ.รามาธิบดี
15 นส. ศิวะพร ภวภูตานนท์ ณ มหาสารคาม สถาบันโรคทรวงอก
16 นาง นางสิริวรรณ ล้อมวงษ์ รพ.รามาธิบดี
17 นส. นส.ยุวเรศ ขันคำนันต๊ะ รพ.รามาธิบดี
18 นส. นส.รัตตินันท์ อัครลือพงศ์ หจก.เฮลท์ เมดิแคร์
19 นส. นส.ชุรีพร คำแคว่น รพ.จุฬาลงกรณ์
20 นส. นส.โชตินาถ ศรีโสภา รพ.จุฬาลงกรณ์
21 นาย นายภาคภูมิ เชยชีพ รพ.ศิริราช
22 นาง นางเอื้อมพร คชลัย รพ.ศิริราช
23 นส. นส.ชรัญญา เรือนมูล รพ.บำรุงราษฎร์
24 นส. นส.รุ่งฤดี สิงห์เปี่ยม สถาบันโรคทรวงอก
25 นาย นายอุดมพงษ์ สกุลทอง บ.ANPI
26 นส. นส.สาวิตรี อักโขมี รพ.สงขลานครินทร์
27 นาง นางจิตลัดดา ไชยมงคล รพ.สงขลานครินทร์