ตรวจประเมินคุณภาพศูนย์ตรวจการนอนหลับ

สมาคมโรคจากการหลับแห่งประเทศไทย มีนโยบายสนับสนุนส่งเสริมให้การจัดตั้งศูนย์ตรวจการนอนหลับที่มีมาตรฐานสากล ให้แพร่หลายมากขึ้นในประเทศไทย จึงได้จัดให้มีการตรวจและควบคุมคุณภาพของศูนย์ตรวจการนอนหลับ เพื่อให้การตรวจการนอนหลับและการให้บริการด้านอื่นๆ มีความปลอดภัย และมีประสิทธิภาพสูงสุด ทั้งนี้ทางสมาคมฯได้ดำเนินการมาแล้ว ตั้งแต่ปี พ.ศ. 2558  โดยมีศูนย์ตรวจการนอนหลับที่ผ่านการตรวจประเมิน แล้วจำนวน 5  แห่งได้แก่ โรงพยาบาลพระมงกุฎเกล้า, สถาบันโรคทรวงอก, โรงพยาบาลรามาธิบดี, โรงพยาบาลจุฬาลงกรณ์ และ โรงพยาบาลศิริราช

สมาคมจึงใคร่ขอเรียนเชิญศูนย์ตรวจการนอนหลับ ในสังกัดของท่าน เข้าร่วมการตรวจประเมินคุณภาพดังกล่าว  หากสนใจโปรดส่งหนังสือตอบรับแจ้งความจำนงขอตรวจประเมินคุณภาพ มายังสมาคมโรคจากการหลับแห่งประเทศไทย ศูนย์โรคการนอนหลับชั้น 7 อาคารศูนย์การแพทย์สมเด็จพระเทพรัตน์ โรงพยาบาลรามาธิบดี 270 แขวงทุ่งพญาไท เขตราชเทวี กรุงเทพฯ 10400   สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่       คุณธนภรณ์  รัตนทากุล โทร.096-712 0005 และ 062-436 3887

criteria ประกันคุณภาพ

หนังสือตอบรับAccredit.pdf.

Posted in ข่าวสารและกิจกรรม.